Året i korthet

58 645
Orderingång, MSEK

52 135
Nettoomsättning, MSEK

8 229
Justerad EBITA, MSEK

15,8%
Justerad EBITA, marginal

MSEK om inget annat anges +/- %6) 2022 2021 2020 2019 2018
Orderingång 28% 58 645 45 718 39 833 44 119 45 005
Omsättning 27% 52 135 40 911 41 468 46 517 40 666
Justerad EBITDA 1) 17% 9 678 8 305 8 365 9 062 7 344
Justerad EBITA 2) 16% 8 229 7 114 7 231 7 989 6 718
Justerad EBITA 2), % 15,8 17,4 17,4 17,2 16,5
Resultat efter finansiella poster 1% 6 179 6 142 4 977 7 221 5 896
Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,3 20 19,1 23 22,4
Avkastning på eget kapital, % 13,5 15,8 12,7 21,3 20,3
Vinst per aktie, SEK -4% 10,89 11,38 8,47 13,08 10,77
Utdelning per aktie, SEK 6,00 3) 6 5,5 0 5,00
Fritt kassaflöde per aktie, SEK 4) -5,38 0,57 15,89 10 8,56
Soliditet, % 43,9 50,3 47,8 43,1 40,6
Nettoskuld i förhållande till EBITDA (ggr) 1,47 0,87 0,48 0,88 0,93
Antal anställda 5) 14% 20 300 17 883 16 882 17 497 17 228

1) Justerad EBITDA – Rörelseresultat före avskrivningar och goodwillavskrivningar samt avskrivningar på övriga övervärden, justerat för jämförelsestörande poster.

2) Justerad EBITA – Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och avskrivningar på övriga övervärden, justerat för jämförelsestörande poster.

3) Styrelsens förslag till årsstämman.

4) Fritt kassaflöde är summan av kassaflödena från rörelse- och investeringsverksamheten.

5) Antal anställda i slutet av perioden.

6) Procentuell förändring mellan 2021 och 2022.

Orderingång

Orderingången uppgick till 58 645 MSEK 2022, en ökning med 28 procent jämfört med 2021 Den organiska orderingången ökade med 14 procent.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 52 135 MSEK 2022, en ökning med 27 procent jämfört med 2021. Den organiska orderingången ökade med 11 procent.

Justerad EBITA

Justerad EBITA uppgick till 8 229 MSEK 2022, en ökning med 16 procent jämfört med 2021. Den justerade EBITA-marginalen var 15,8 procent.