Bolagsstyrningsrapport 2022

Ansvarsfullt, hållbart och effektivt

Bolagsstyrningen identifierar hur beslutsprocessen inom Alfa Laval ser ut och de strukturer som reglerar hur bolaget ska styras. En sund bolagsstyrning är en viktig grund för att säkerställa att Alfa Laval från ett aktie­ägarperspektiv styrs på ett ansvarsfullt, hållbart och effektivt sätt.

Som svenskt publikt aktiebolag – med aktierna noterade på Nasdaq Stockholm – sätts ramarna för Alfa Lavals bolagsstyrning av externa regler, bland annat i svensk aktiebolagslag, årsredovisningslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers of shares (”Börsreglerna”) samt Svensk Kod för bolagsstyrning (”Koden”). Dessa bestämmelser kompletteras av interna principer och regler, exempelvis styrdokument med riktlinjer och instruktioner samt processer för kontroll och riskhantering. Inom Alfa Laval är bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD:s instruktion samt Alfa Lavals affärsprinciper och styrningsprinciper exempel på sådana interna styrdokument

Agera i samhället och nå affärsmål

I dagens samhälle är människans påverkan på vår planet ständigt i fokus. Samtidigt som det kommer nya och allt skarpare lagar som följd växer det parallellt fram ett genomgående hållbarhetstänkande i samhället. Detta hållbarhetstänkande får många företag, däribland Alfa Laval, att ­frivilligt ta egna initiativ för att åstadkomma förbättringar. Inom Alfa Laval speglas sådana initiativ bland annat i koncernens affärsprinciper. Alfa Lavals fyra affärsprinciper Planet, Transparency, Caring och Committed är vägledande för allt arbete inom koncernen och beskriver hur Alfa Laval ska agera i samhället samtidigt som de egna affärsmålen uppnås – ett etiskt och hållbart företagande med andra ord. Genom att affärsprinciperna följs uppkommer många tillfällen och situationer där Alfa Laval kan bidra till en mer hållbar framtid och till framgång för Alfa Lavals kunder, människor och planeten. Samtliga anställda inom Alfa Laval ska följa affärsprinciperna och uppmanas att lyfta sådant som eventuellt är i strid med dessa principer, antingen till närmsta ansvariga chef, personalavdelningen eller genom visselblåsarverktyget ”Speak up!”. Alfa Lavals affärsprinciper har nyligen reviderats och innehåller numera också en tydligare uppförandekod.

Som en del av det interna arbetet ser Alfa Laval återkommande över sina interna styrdokument för att säkerställa att dessa är relevanta och förenliga med tillämpliga lagar och utvecklingen av exempelvis affärsprinciperna. Under året har det bland annat gjorts en översyn och revidering av Alfa Lavals Business Resilience Management Policy, Intellectual Property Right Policy, Data Privacy Policy, Inclusion & Diversity Policy, Insiderpolicy, Bid Process for Contract Based Sales Policy, Information Security Policy och Export Control and Trade Sanctions Policy.

Bolagsstyrningsrapport 2022

Ladda ner rapporten.

Alfa Lavals gällande bolagsordning antogs vid årsstämman den 27 april 2021 och finns i sin helhet publicerad på www.alfalaval.se

Bolaget Alfa Laval

Alfa Laval AB
Bolagets företagsnamn är Alfa Laval AB (publ). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och dess styrelse har sitt säte i Lund, Sverige. Föremålet för bolagets verksamhet är att – direkt eller genom dotter- och samriskföretag i Sverige och utomlands – bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och anläggningar, företrädesvis inom områdena separering, värmeöverföring och flödesteknik, att förvalta fast och lös egendom samt annan därmed förenlig verksamhet. Alfa Lavals räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 745 000 000 och högst 2 980 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 298 000 000 och högst 1 192 000 000. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar vad gäller hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Den saknar vidare särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen omfattar rätt för styrelsen att insamla fullmakter i enlighet med 7 kap 4 § aktiebolagslagen och att besluta att aktieägare får förhandsrösta inför bolagsstämma.