Cirkulärt tänkande för bättre användning av naturresurser

Den cirkulära ekonomin är ett alternativ till dagens linjära ekonomi.
­Cirkularitet handlar om att gradvis frikoppla ekonomisk aktivitet från ­
att förbruka ändliga resurser och att eliminera avfall och föroreningar
ur systemet.

Circularity

Alfa Laval strävar efter att bevara och minska trycket på naturresurser genom hela värdekedjan. Naturresurser betyder alla material och insatsvaror som vi köper in och använder i vår produktion, våra transporter och vår service. Dessa material är främst metall, gummi, plast, pappersmaterial och vatten. Med Alfa Lavals värdekedja menas hela kedjan från materialen och produkterna som köps in från leverantörer till produktionen, användning samt hantering av uttjänta produkter och de transporter som ingår i denna kedja.

Cirkularitet spelar en viktig roll i Alfa Lavals nuvarande affärsmodell. Av den anledningen arbetar Alfa Laval för att förbättra förståelsen av en cirkulär ansats i de olika delarna av bolagets värdekedja. Det omfattar att optimera resursanvändningen, förlänga livslängden på produkterna, säkerställa återvinning och återanvändning av material och att utforska nya affärsmodeller och nya arbetssätt inom bolagets leveranskedja och inom andra partnerskap. Alfa Laval har valt att fokusera på tre huvudområden för att främja cirkularitet: processeffektivitet, att förlänga produkternas livslängd samt återvinning/återanvändning av material.

Effektivitet i interna processer:

Specifika mål har fastställts för energieffektivitet, vattenanvändning och avfallshantering.

Förlänga produktlivslängden och säkerställa processeffektivitet

Alfa Laval utvecklar högkvalitativa produkter med lång livslängd. Regelbunden service av de installerade produkterna garanterar också hög effektivitet över tid.

Återvinna/återanvända material

Målet för återvunnet material är att minst 30 procent av det material som används i produkterna ska komma från återvunna källor. Baserat på en ökad tillgång till, och kvalitet på data, ser vi att vi redan idag har uppnått målet (se s. 58) Detta gör det möjligt för oss att se över målet på nytt och potentiellt höja våra ambitioner.

Förbättra processeffektiviteten

För att förbättra effektiviteten i våra processer har vi prioriterat vatten, energi och avfall. Våra mål är

Vatten:

– 2023: Minska vattenförbrukningen med 5 procent vid produktionsanläggningar i områden med vattenbrist (basår 2020), särskilt i Kina, Indien, USA, Mellanöstern och Brasilien.
Status 2022: 11 procents minskning av vatten­förbrukningen i områden med vattenstress.

– 2030: 100 procents återvinning av vatten i produktionsanläggningar i områden med vattenbrist.

Energieffektivitet:

– 2023: Förbättra energieffektiviteten
(MWh/k direkta timmar) med 5 procent. .

Status 2022: 7 procents minskning av förbrukad energi i relation till direkta timmar.

– 2030: Löpande förbättra energieffektiviteten ­
i produktion, tjänster och produkter.

Avfall:

–2030: 85 procent av avfallet återvinns.
Status 2022: 75 procents återvinning.

–2030: Säkerställa att inget avfall går till deponi.
2026: minska avfall till deponi > 50% (viktat) (från basåret 2020)

Ökad effektivitet inom kemisk återvinning

Återvinning av uttjänta däck med pyrolysteknik är ett exempel på resurseffektivitet ­och övergången till en cirkulär ekonomi. Alfa Laval har sålt en toppmodern CH300 HSS-modul (höghastighetsseparator) till en anläggning som renar pyrolysoljan och därmed möjliggör återanvändning som en ny råvara inom en rad olika slutanvändningsområden, från materialproduktion till kemikalier och bränslen.

Vatten

Alfa Laval bedriver verksamhet över hela världen, och 40 procent av vattnet som förbrukades under 2020 kom från produktionsanläggningar som ligger ­i områden med vattenbrist. Alfa Laval har satt upp det långsiktiga målet att återvinna 100 procent av vattnet som används av samtliga anläggningar i områden med vattenbrist till 2030. På kort sikt är målet att minska vattenförbrukningen i områden med vattenstress med 5 procent till 2023 (basår 2020). Från 2020 till 2022 minskade vattenkonsumtionen i områden med vattenbrist med 11 procent. De var resultatet både av implementeringen av projekt för att spara vatten och lägre aktivitet vid en av våra större produktionsanläggningar i Kina.

“Zero-liquid discharge”

Servicecentren Frechen och Taicang är anläggningar med ”Zero Liquid Discharge”, dvs. rening och återcirkulering av processvatten. Allt avloppsvatten samlas upp och behandlas genom avdunstning med Alfa-Flash-teknik. Detta gör att anläggningarna kan återanvända cirka 97 procent av sitt processavloppsvatten, med en mindre koncentrerad avfallsrest som bortskaffas. Båda dessa servicecenter är omlokaliser­ingsprojekt, så det finns ingen tidigare data, men en försiktig uppskattning vid en jämförelse med tidigare platser i Glinde och Kunshan indikerar besparingar på ~3 000 m3 per år. Det vatten som produceras genom avdunstning är av så hög kvalitet att det kan bidra till mindre förbättr­ingar i rengöringsprocessen, jämfört med att använda kranvatten.

Avfall

Alfa Lavals avfallshantering baseras på avfallshierarkin och stödjer cirkularitet genom att gynna förebyggande och minskning av avfall samt öka återanvändning och återvinning. Ambitionen är att leda avfallsströmmar från deponi, till andra behandlingsformer där material och energi tas till vara i största möjliga omfattning. Till 2030 är målet att inget avfall ska gå till deponi (och att det ska minska med 50 procent till 2026). Ökat fokus på avfallsfrågorna syns bland annat i att flera projekt relaterade till materialanvändning och avfall drivits under året.

Spara resurser, minska avfallet, sänka kostnader

På distributionscentret i Tumba, Sverige, sätts etiketter nu in i plastpåsarna i stället för att klistras på ytan. Denna lilla förändring innebär att man på lagret har har kunnat återanvända plastpåsarna. Besparingen uppskattas till mer än 110 000 plastpåsar per år och man har märkt ­en betydande minskning av plastavfall. Detta initiativ sparar alltså resurser (plast), minskar avfallet och sänker samtidigt kostnaderna.

Ett annat exempel är från distributionscentret i Kolding, Danmark där initiativ för återanvändning sparar 450 000 plastpåsar per år.

Förlänga produktlivslängden

Många av Alfa Lavals produkter har en livslängd på över 20 år. Av den anledningen är det centralt att säkerställa att de fungerar optimalt och att de är lätta att underhålla och laga. Genom att designa produkter som är lätta att laga, uppgradera, renovera och återtillverka förlänger Alfa Laval produkternas livslängd för att spara material och andra resurser.

Åtgärder för att öka livslängden på produkter och material

– Utforma produkter som varar längre och som är lätta att renovera
– Säkerställa att produkter får service, lagas och återtillverkas för att garantera en lång livslängd.

Prenumerationstjänster för att förbättra livslängd och effektivitet

Affärsenheten för höghastighetsseparatorer har släppt en ny prenumerationstjänst för att säkerställa den optimering av vatten- och kraftanvändning för centrifugalseparatorer.

Alfa Lavals hållbarhetsavtal för bryggeriseparatorer erbjuds i en första kampanj på global nivå för mellanstora och stora bryggerier för separatormodellerna Brew 450, Brew 750 och Brew 750e. Inom ramen för avtalet åtar sig Alfa Laval att leverera mot avtalade mål för energi- och vattenbesparingar, baserat på en princip om resultatbaserat arvode. När avtalet tecknas betalar kunden en årlig avgift utan påslag för hård- och mjukvaran som krävs för att nå målet.

Återvinning och återanvändning
av material

För att säkerställa att Alfa Laval rör sig mot en cirkulär ekonomi är det avgörande att hitta ändamålsenliga sätt att återanvända och återvinna produkterna när de är uttjänta. För att uppnå detta behöver bolaget arbeta både med att förbättra utformningen av Alfa Lavals produkter, så att de är lättare att plocka isär och återvinna, samt att säkerställa att materialen efterlever relevant lagstiftning. Dessutom ingår det som en del i Alfa Lavals mål att öka användningen av återvunna material i våra egna produkter både för att minska våra koldioxidutsläpp och utvinning av råvaror. Dessutom är det helt avgörande för kommande framgångar att samarbeta med andra organisationer för att möjliggöra återanvändning och återvinning.

Ansvarsfull hantering av centrifuger och dekantrar ­i slutet av allt större livscykel

Alfa Laval tar ett större ansvar för sina produkters hela livscykel. Detta ligger i linje med bolagets ambitioner att tänka cirkulärt i alla delar av verksamheten. I oktober utökades ett befintligt avtal med Stena Recycling, ett företag som specialiserar sig på återvinning, till att omfatta återtagande av centrifuger och dekantrar i slutet av sin livscykel från kunder i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Tidigare gällde avtalet enbart återvinning av material från lödda värmeväxlare. Enligt avtalet kommer Stena Recycling att återvinna material, som sen kan användas för att tillverka nya maskiner. Stål står för cirka ­
85 procent av de återvunna materialen, medan en mindre del avser återvunna delar och metaller från motorn och elektriska komponenter. Värdet av de återvunna materialen från produkterna kommer att dras av från priset på en ny dekanter eller centrifug när kunden köper en ersättningsprodukt.

Initiativet är ett steg i en process som syftar till att ha bättre koll på begagnad utrustning och minimera produkternas miljöpåverkan under hela dess livscykel. Ambitionen är att bygga vidare på erfarenheterna i de nordiska länderna och att kopiera processen till regioner över hela världen samt att inkludera fler produktgrupper.