Vår färdplan mot
koldioxidneutralitet till 2030

Alfa Laval har sedan länge ett tydligt fokus på att minska sitt koldioxidavtryck, och detta utgör numera en av hörnstenarna i hållbarhetsstrategin. Alfa Laval ­arbetar aktivt med att minska det egna koldioxidavtrycket genom hela värdekedjan och samtidigt införa tekniker som garanterar att kundernas processer blir så energieffektiva som möjligt och möjliggör övergången till rena energikällor.

Climate

För scope 1 och 2 har Alfa Laval förbundit sig att vara koldioxidneutral till 2030. För scope 3 har Alfa Laval, i enlighet med Paris­avtalet, förbundit sig till en absolut minskning om 50 procent till 2030. Det långsiktiga målet är att uppnå nettonollutsläpp senast 2050. Under 2022 arbetade Alfa Laval med att förfina och förbättra metoderna för minskade koldioxidutsläpp och att tillgodogöra ­sig lärdomar för att ta steget till nästa nivå. Genom att förbättra beräkningen av den totala värdekedjan har Alfa Laval inte bara identifierat bolagets utsläpp utan också en färdplan för hur man kan göra betydande förbättringar.

Koldioxidutsläppen beräknas i enlighet med GHG Protocol, vilket gör det möjligt för Alfa Laval att lämna en ansökan till Science Based Targets initiative (SBTi). Med 2020 fastställt som basår för hela värdekedjan är vi väl medvetna om att detta är ett utmanande mål eftersom pandemin satte press på resultatet för 2020 och det har skett en återhämtning sedan dess.

Greenhouse Gas Protocol (GHG)

Greenhouse Gas Protocols standard för bolagsredovisning och -rapportering tillhandahåller krav och vägledning för bolag som förbereder en växthusgasinventering. Standarden för scope 3 är den enda internationellt accepterade metoden för bolag som vill redovisa utsläpp i den externa värdekedjan, både uppströms och nedströms i sin verksamhet. Om ett bolag rapporterar positiv påverkan ska det dessutom rapportera en fullständig inventering av utsläpp för scope 1, 2 och 3 och sätta minskningsmål för dessa utsläpp.

Scope 3

Leverantörer

Varutransporter

Scope 1 & 2

Operations

Scope 3

Varutransporter

Användning

Uttjänta produkter

Scope 1 omfattar direkta utsläpp från energi som har använts i våra lokaler eller bolagets fordon.

Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från energi som har genererats av inköpt elektricitet, ånga, uppvärmning eller kylning som förbrukats av Alfa Laval.

Scope 3 omfattar alla övriga direkta utsläpp i Alfa Lavals värdekedja, både uppströms och nedströms, inklusive godstransporter.

Alla delar av värdekedjan är viktiga. Alfa Laval arbetar med såväl scope 1, 2 som 3 för att se till att alla beslut leder till en minskning av de totala koldioxidutsläppen så snabbt som möjligt.

Kartläggningsprocessen av vårt koldioxidavtryck visar att de externa utsläppen (scope 3) står för 98 procent av vår totala påverkan i värdekedjan. Både för Alfa Laval som helhet och för enskilda affärs­enheter är det ­viktigt att skilja på scope 3 uppströms och nedströms, eftersom påverkan av olika produkter varierar betydligt. Värmeväxlare har den största klimatpåverkan uppströms på grund av metalltunga produkter, men ett mycket lågt fotavtryck nedströms eftersom produkterna inte förbrukar någon energi, utan snarare ökar energieffektiviteten i våra kunders processer och applikationer. För roterande utrustning är klimatpåverkan nedströms stort på grund av den energi de förbrukar. Även om produkterna i sig är mycket energi­effektiva innebär Alfa Lavals produkters långa livslängd på upp till 25 år att de förbrukar stora mängder energi under sin livscykel.

Under 2022 skedde en ökning av utsläppen inom scope 3, som orsakades av ökade försäljningsvolymer. Många åtgärder har emellertid vidtagits kopplade till leverantörerna och resultatet från dessa förväntas synas som minskade koldioxidutsläpp om ett par år.

Scope 3 uppströms

För scope 3 uppströms är den största kategorin köpta varor och tjänster. Vid kartläggningen av basåret för 2020 togs de största kategorierna av leverantörer upp. Fler än 1 000 leverantörer, fördelade på 158 kategorier, kartlades och kontaktades under året. Totalt hanterade projektet mer än 80 procent av de totala inköpen. Analysen har visat att koldioxidavtrycket från inköp (scope 3 uppströms) är nästan åtta gånger större än det interna avtrycket (scope 1 och 2). Andra delar som har inkluderats i beräkningen av scope 3 uppströms är bland annat transporter och distribution högre upp i värdekedjan, samt affärsresor och medarbetarnas pendling.

Scope 1 och 2

Alfa Laval har under många år rapporterat energiförbrukning, energikällor och energimix för alla produktionsenheter, det vill säga koldioxidutsläppen för produktionen (scope 1 och 2).

Scope 3 nedströms

Utsläpp från varutransporter till kunder följs upp av med Utsläpp från varutransporter till kunder följs upp av med hjälp av data från de speditörer som anlitas för utgående varutransporter. Baslinjen visar att transportutsläppen är lika med summan av scope 1- och 2-utsläpp. Det finns en positiv utvecklingstrend och ett stort antal initiativ är på gång.

Användningsfasen (nedströms) har varit svårare att beräkna på grund av komplexiteten i den mycket omfattande produktportföljen. Den här delen av värdekedjan står för de största utsläppen, eftersom Alfa Laval har ett antal produkter som förbrukar energi under lång tid. För att beräkna utsläppen i scope 3 nedströms gjordes en analys av de direkta utsläppen i användningsfasen för de levererade produkterna under deras förväntade livslängd. hjälp av data från de speditörer som anlitas för utgående varutransporter. Baslinjen visar att transportutsläppen är lika med summan av scope 1- och 2-utsläpp. Det finns en positiv utvecklingstrend och ett stort antal initiativ är på gång.

Koldioxidutsläpp i siffror

Under 2022 fastställdes en färdplan för att nå målen för 2030 och framåt. Det finns en positiv utveckling för scope 1 och 2, medan initiativen ­för scope 3 uppströms och nedströms kommer att ta längre tid.

Scope 3 uppströms

Scope 2

Scope 1

Scope 3 nedströms

Alfa Lavals färdplan

Alfa Lavals kartläggningsarbete under 2021 bidrog med nödvändiga kunskaper och fokus för att prioritera arbetet mot klimatmålen. Nedan följer en översikt av fokusområdena för att minska utsläppen inom varje område.

Scope 1

– Ersätta naturgas som värmekälla på koncernens produktionsanläggningar
– Förbättra energieffektiviteten på våra olika enheter, inklusive i byggnader och utrustning
– Ytterligare minska utsläppen från företagsbilar genom att byta till hybrid- och ebilar

Scope 2

– Byta till förnybara källor för el på alla anläggningar
– Investera i att återanvända spillvärme, som uppkommer från uppvärmning på Alfa Lavals anläggningar
– Installation av solpaneler på produktionsanläggningar och distributionscenter

Scope 3

– Göra inköp från leverantörer som erbjuder material och andra insatsvaror med lägre koldioxidutsläpp
– Förbättra materialeffektivitet i tillverkning, inklusive avfallsminskning
– Kontinuerlig optimering av Alfa Laval-produkter, vilket minskar energiförbrukningen under tiden produkten är i bruk
– Främja övergång till förnybara energikällor uppströms och nedströms
– Minska andelen gods som transporteras med flyg
– Partnerskap för att garantera återanvändning och återvinning av material när produkter är uttjänta

Färdplanen i praktiken

Målet till 2023 är att minska utsläppen i scope 1 och 2 med 50 procent jämfört med 2020. Under 2022 minskade scope 1- ­och scope 2-utsläppen med 46 procent. Nedan finns en beskrivning över de åtgärder som vidtogs för att minska utsläpp i värdekedjan förra året.

Scope 3

Utsläpp uppströms
Under 2022, arbetade inköpsorganisationen med klimatåtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, bygga kunskap och kapacitet, engagera leverantörer och leverera resultat. Efter att basåret för företagets klimatutsläpp fastställdes till 2020 har ­pionjärer inom inköp drivit flera projekt för att minska koldioxid­utsläppen från material, leverantörers produktion och transporter. Genom att fokusera på lärdomar från dessa projekt bygger Alfa Laval en stabil plattform för klimatåtgärder.

Scope 1

Under de senaste tre åren har Alfa Laval arbetat med att ansluta produktionsanläggningar till en plattform – Alfa Laval Energy Management (ALEM). Detta möjliggör analyser av energidata (exempelvis elektricitet och gas) för att hitta besparingsområden och vidta åtgärder. Under 2022, inledde Alfa Laval en analys baserat på data från ALEM-­plattformen på två platser inom koncernen: Qingdao i Kina och Lund i Sverige. I analyserna framkom att det fanns besparings­områden. I Qingdao har det exempelvis identifierats möjligheter att minska gasförbrukningen med 10 procent. Alfa Laval kommer fortsätta med analysarbetet och knyta flera anläggningar till programmet.

Scope 2

Byte till förnybara källor för el
Under 2022 minskades scope 2 utsläppen med 69 procent (jämfört med basåret 2020). Reduktionen kan ses som ett resultat av ändrade elavtal på tio av våra produktionsanläggningar där elen numera genereras av förnybar energi. Nu använder mer än 40 av våra anläggningar energi från förnybara källor och under 2022 kom 93 procent av elen från förnybara källor jämfört med 80 procent under 2020. I Kina och Italien använder tre av bolagets enheter el som genererats av solpaneler på plats.

År 2022 började Alfa Lavals tillverkningsanläggning i Krakow i Polen installera solpaneler på taket, som ska generera cirka 300 MWh per år, vilket motsvarar 10 procent av anläggningens årliga förbrukning. Alfa Laval kommer att fortsätta resan mot att producera sin egen el under de kommande åren.

Scope 3

Utsläpp nedströms
Det finns en korrelation mellan hastigheten med vilken förnybara och andra fossil-fria energikällor införs på marknaden och Alfa Lavals förmåga att uppnå målet för scope 3 nedströms, speciellt avseende vår roterande utrustning. Alfa Laval kan inte helt påverka omställningstakten, men bolaget kan påverka tillgången till mer energieffektiva produkter på marknaden. Energieffektiviteten kommer att vara av yttersta vikt för att Alfa Lavals kunder ska kunna nå sina mål och för att uppnå Parisavtalet. Som exempel kan nämnas att Alfa Lavals värmeväxlare varje år minskar den årliga energianvändningen i industriella processer med cirka 100 GW och samtidigt minskar koldioxidutsläppen med 50 miljoner ton.

Minska den negativa påverkan av varutransporter
Alfa Laval arbetar med att minska sina klimatutsläpp från varutransporter genom att välja transportalternativ med lägre koldioxid­utsläpp. I praktiken arbetar Alfa Laval för att ersätta flygtransporter med andra transportmedel samt förändrar den interna logistiken för att minska utsläppen från transporter av varor. Alfa Lavals distributionscentraler arbetar till exempel aktivt med leverantörer och kunder för att övergå från flygfrakt till land- eller sjötransporter.

Samarbete gör återanvändning av material möjligt
När produkter blir uttjänta orsakar avfallshanteringen och återvinningsprocesserna koldioxidutsläpp. Läs mer om Alfa Lavals initiativ att ta ansvar för sina produkters uttjänta livscykel (Circularity).

Stark påverkan

Food & Waterdivisionen:

Bidra till minskade utsläpp

Växtbaserade livsmedel har en betydligt mindre klimatpåverkan än animaliska livsmedel (enligt en nyligen genomförd studie ger det mellan 62–92 procent mindre koldioxidutsläpp) (FAO 2022). Alfa Laval investerar i utvecklingen av nya hållbara livsmedel med lägre miljöpåverkan och arbetar aktivt för att ingå nya partnerskap och samarbetsformer för att driva på omställningen av livsmedelsbranschen som ska möjliggöra tillräcklig, hälsosam och god mat för att försörja en befolkning på nästan 11 miljarder människor år 2050.

År 2022 undertecknade Alfa Laval ett kontrakt med en USA-baserad pionjär inom området växtbaserat protein för leverans av en processlinje till en anläggning i Singapore. Utrustningen kommer att möjliggöra extraktion av protein från mungbönor till näringstillskott. En installation med nollvätskeutsläpp kommer att säkerställa återanvändning av 92 procent av anläggningens processvatten.

Energydivisionen:

Energy Hunter

Så mycket som 50 procent av dagens potential för energibespar­ingar kommer från industrisektorn, och 30 procent kan uppnås i byggnader. Lösningarna för att möjliggöra dessa förbättringar av energieffektiviteten finns redan! Alfa Lavals energieffektiva lösningar för värme­överföring möjliggör energi- och vattenförbrukningsbesparingar, förbättrar värmeåtervinningen och minskar koldioxidutsläppen i nästan alla byggnader och industrier.

Genom Energy Hunter-programmet utbildar vi vår globala säljstyrka och partners att bli ”Energy Hunters”. Vi strävar efter att förändra tankesättet hos oss själva, våra partners och våra kunder så att deras fokus flyttas från bara produkten och dess egenskaper till en större bild där man inser de negativa effekterna av förlorad värmeöverföring och möjligheterna att istället återvinna denna spillvärme.

Marinedivisionen:

E-PowerPack

Spillvärme är en lättillgänglig men underutnyttjad energikälla ombord. Värmen i motoravgaserna står för cirka 25 procent av energin från förbränt bränsle, och det finns ytterligare värme att återvinna från motorns mantelvatten och förbrukat vatten från luftkonditioneringssystem.

E-PowerPack använder ORC-teknik (Organic Rankine Cycle) för att omvandla spillvärme till ren elkraft.