Drivkrafter för tillväxt

I en föränderlig värld skapas nya utmaningar, men också möjligheter. Globala trender inom mat, transporter och energi öppnar för tillväxt på nya områden för oss. Klimatförändringar och global uppvärmning är ett sådant exempel. Även strävan efter grönare och mer hållbara energislag skapar nya behov och därmed intressanta affärsmöjligheter. Detsamma gäller förändringarna på livsmedelsmarknaden, där behovet av rent vatten måste säkras och jakten på nya råvaror accelererar i takt med att konsumenterna vill ha produkter med lägre miljöbelastning.

Klimat

Insikten om att världen måste ställa om för att hantera klimatför­ändringarna ökar hela tiden – i såväl samhällen och företag som hos medborgare. Denna omställning kommer i ökande grad ske i samverkan mellan aktörer – via ny teknologi, riktlinjer och beslut – för att säkerställa att lösningar och åtgärder blir både långsiktiga och effektiva.

Vi erbjuder tekniska lösningar som optimerar kundernas processer och resursanvändning, vilket är avgörande för att minska företagens klimatpåverkan. Att hjälpa våra kunder bli mer energi- och resurseffektiva – och därmed minska sitt klimatavtryck – är en stark drivkraft för Alfa Laval.

Energi

De globala energibehoven ökar. Samtidigt måste utsläppen minska för att nå överenskomna klimatmål som minskar den globala uppvärmningen. Denna utmaning kan hanteras på två sätt. Dels genom att effektivisera användningen och öka återvinningen av den energi som idag genereras, dels ersätta nuvarande energikällor med nya som har väsentligt lägre klimatpåverkan.

Våra lösningar för grön kraftproduktion, produktion och användning av vätgas med låga koldioxidutsläpp, produktion av förnybara bränslen, raffinaderier, gröna kemikalier och andra branscher spelar en viktig roll i övergången till mer energieffektiva processer inom industrin – både idag och i utvecklingen av nya energislag på längre sikt.

Vatten

I många delar av världen är vatten en allt knappare naturresurs. Den ökande efterfrågan på sötvatten – tillsammans med de utmaningar som följer med klimatförändringarna – får en stark påverkan på både jordens befolkning och på ekosystemen. Alfa Lavals lösningar och teknologier bidrar till minskad vattenförbrukning i industriella processer och till förbättrad vattenkvalitet. Via dessa teknologier kan också mängden återvunnet vatten öka kraftigt.

Miljölagstiftning

Människans miljöpåverkan driver fram en allt striktare lagstiftning. Samtidigt uppmuntras företagen att göra frivilliga insatser för att förbättra sin hållbarhetsprestanda.

Alfa Laval har produkter och lösningar som hjälper kunderna att övervaka och hantera implementering av nya regleringar och riktlinjer, exempelvis gällande energibehov och utsläpp inom sjöfarten.

Mat

En växande medelklass och ökande urbanisering är alltjämt starka, globala trender. Som en följd ökar efterfrågan på färdiglagad mat och på försörjningskedjor som är resurseffektiva. Samtidigt vill allt fler konsumenter att produkterna de äter och dricker har en så låg miljöbelastning som möjligt.

Dagens hygieniska applikationer för livsmedelsindustrin omfattar separatorer, värmeväxlare, pumpar och ventiler. Dessa produkter lever upp till hårda hygienkrav, bidrar till att optimera råvaru­användningen och skapar hållbara alternativ i takt med att jordens befolkning ökar.

Global handel

Internationell handel knyter samman en värld där råvaror utvinns i ett land och förädlas i ett annat och där slutprodukterna transporteras till kunder över hela världen.

Med ökad global handel ställs allt högre krav på välfungerande globala värdekedjor. I mer än hundra år har Alfa Laval levererat produkter och system till den marina industrin – separatorer för rening av bränsle i maskinrummen, värmeväxlare som genererar färskvatten, pumpsystem för att rena ballastvatten och teknik för att minska svavelhalten i fartygens avgaser.