Energy 2022

Divisionen är inriktad på lösningar för ökad energieffektivitet, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Kunderna är företag inom bland annat datacenter, förnybar energi, uppvärmning, ventilation och kylning, olja- och gasutvinning, raffinaderi, petrokemi samt kraftgenerering.

Andel av koncernens
orderingång

Eftermarknadens andel
av divisionen

18.3%
Rörelsemarginal

17 294
Orderingång, MSEK

15 074
Omsättning, MSEK

2 761
Rörelseresultat, MSEK

En energimarknad under
snabb omställning

Efterfrågan i alla regioner ökade påtagligt jämfört med föregående år, både på produkter och lösningar, samt vårt erbjudande inom service- och underhållstjänster. Orderingången ökade med 27 procent, och en stark drivkraft bakom utvecklingen är bolagets strävan efter ökad energieffektivitet och cirkularitet för att uppnå mindre utsläpp och lägre kostnader.

Thomas Møller

Direktör, Energydivisionen

Den oväntade ökade aktiviteten inom olje- och gassektorn, till följd av den ryska invasionen av Ukraina, har också bidragit till tillväxten under 2022. På divisionsnivå har avbrottet i nya order i Ryssland till följd av sanktionerna mer än kompenserats av andra länder som vill öka energieffektiviteten och säkra alternativ till energiförsörjning från Ryssland.

Försäljningen av produkter och lösningar relaterade till energieffektivitet, som idag står för omkring 80 procent av divisionens verksamhet, drivs primärt av den nya generationens värmeväxlare. Under 2022 var den starka efterfrågan särskilt tydlig inom slutkundssegment som HVAC och processindustri.

Intresset för energieffektivitet driver även en ökad efterfrågan på servicetjänster, vilket bidrar till en smidig drift av kundernas befintliga utrustning. Samtidigt är service fortfarande ett område med stor tillväxtpotential, och utbudet utökas kontinuerligt. Det handlar även om att utveckla nya servicemodeller, exempelvis där försäljningen av en produkt kopplas till långsiktiga underhållsavtal inklusive energirevisioner som identifierar energibesparingar i kundernas processutrustning för att säkerställa optimal användning.

Under året fortsatte lanseringen av den nya produktplattformen för packningsförsedda värmeväxlare. Via denna teknologi som har högre prestanda och förbrukar mindre energi kan Alfa Laval erbjuda ett mer komplett utbud av värmeväxlare än någonsin tidigare i bolagets historia. Dessutom var 2022 ett år då ökningen av tillverknings­kapaciteten fortsatte, vilket var betydelsefullt under ett år som präglades av en fortsatt hög efterfrågan. Den växande efterfrågan på tillämpningar för energieffektivitet förväntas fortsätta, och Alfa Laval kommer att fortsätta investera i tillräcklig kapacitet för att betjäna och stödja denna övergång under de kommande åren.

Det är hett med värmepumpar

Att minska energiförbrukningen genom att stödja övergången till mer energieffektiva lösningar är avgörande för att minska utsläppen. Många av lösningarna finns redan på marknaden idag och värmepumpstekniken är en av de lösningar som visar vägen. Enligt Markets and Markets förväntas den globala marknaden för värmepumpar att växa till 83,5 miljarder USD år 2026, från cirka 53 miljarder USD år 2021 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på närmare 10 procent per år, drivet av statliga initiativ och andra subventioner för att minska utsläppen av växthusgaser.

Värmeväxlaren är en nyckelkomponent för att uppnå optimal energieffektivitet och värme-/kylkapacitet. Alfa Laval har ett heltäckande utbud av värmeväxlare som täcker kundernas behov. För OEM-kunder kan Alfa Laval optimera de lödda värmeväxlarna enligt specifika tillämpningar och systemkrav. Kunderna kan vara säkra på att Alfa Laval använder all sin kunskap för att optimera sina produkter.

Energiomställning och cirkularitet

Det är uppenbart att det finns en allt större ambition att minska klimatpåverkan och söka alternativa bränsle- och energilösningar, vilket drivs av både samhällen, företag och slutkunder. I de ständiga trendskiftena på energimarknaden är Alfa Lavals kunnande och teknologier avgörande. Den ökade användningen av biodiesel och andra icke-fossila bränslen skapar efterfrågan på förbehandling i form av nya separeringstjänster för utvinning och rening av råvaror. Samtidigt görs stora satsningar på nya energislag, exempelvis inom sol- och vindkraft samt på att utveckla vätgas som energikälla. Kunskap om värmeöverföring är avgörande i det nya energilandskapet. Det gör att Alfa Laval är väl positionerat för att dra nytta av de många affärsmöjligheter som nu växer fram.

Ökat fokus på cirkularitet är också viktigt för att säkerställa att resurserna används på ett bättre sätt. Industriella processer genererar avfall och spillvatten. Vattenhanteringsstrategier så som nollvätskespill kan minimera färskvattenintaget, sänka kostnaderna och förstärka hållbarheten i anläggningsdriften totalt sett. Alfa Lavals system har en högre energieffektivitet än jämförbara system med likvärdig kapacitet, och är samtidigt mer kompakta, vilket innebär en lägre total installationskostnad för kunden.

En ny digital spelplan

Investeringar i den digitala infrastrukturen, i kombination med ett förändrat kundbeteende, innebär att e-handeln fortsätter att växa snabbare än försäljningen via de traditionella kanalerna. För att stödja den här utvecklingen görs ytterligare investeringar i e-handelsplattformarna för att utöka deras kapacitet och lägga till fler användar­fördelar. Även servicearbetet blir mer digitalt genom sensorteknik, fjärrövervakning och på lång sikt, innovativ teknik för bildigenkänning, vilket hjälper till att identifiera underhållsbehoven. Det handlar sammantaget om nya, smarta tjänster som sparar tid, minskar riskerna samt ger en bättre totalekonomi för kunden.

Hållbar digitalisering

Digitaliseringen kan vara nyckeln som öppnar dörren för industrin – på vägen mot nettonollutsläpp. Datacenter förväntas dock bli en av världens största energikonsumenter inom några år. Redan i dag står den el som används av datacenter för 2 procent av de globala koldioxidutsläppen. Deras klimatpåverkan är större än flygindustrins. I de flesta datacenter idag står kylningen för mer än 40 procent av elförbrukningen och de förbrukar stora mängder vatten. Datacentren har därmed en utmaning – att bli hållbara.

Lyckligtvis finns det redan teknologier som kan göra dessa kylsystem mer hållbara, energieffektiva och tillförlitliga. Det kommer att ske genom att använda grön el, effektiv kylteknik och åter­­användning av den värme som servrarna producerar. För att uppnå energieffektivitet kommer industrin att behöva effektiv värmeöverföring och därmed effektiva värmeväxlare. Med över 80 års erfarenhet av värmeöverföring erbjuder vi expertis för att möjliggöra nya möjligheter till gratis kylning och energibesparingar i serverrum av alla storlekar, över hela världen.

Större slutmarknader

41%
Andel av divisionens
orderingång

HVAC & Kylning

Alfa Lavals värmeväxlare hjälper till att skapa ett behagligt inomhusklimat i hem och offentliga byggnader runt om i världen. Ett exempel på det är värmepumpssystem för hushållsbruk och användning inom industrin som är uppbyggda kring värmeöverföringstekniken. Värmeväxlare används även till allt från djupfrysning och kylförvaring i för exempelvis industriella lokaler och ishallar.

11%
Andel av divisionens
orderingång

Olja & gas

Inkluderar olje- och gasborrning, bearbetning, produktion och transport. Inom borrning erbjuder Alfa Laval värmeväxlare och dekantercentrifuger för blandning, kylning och rening av borrslam. Inom olje- och gasbearbetning, produktion och transport används produkterna inom ett stort antal applikationsområden såväl som i avfallshantering.

22%
Andel av divisionens
orderingång

Processindustri

Värmeväxlare och separatorer används för tillverkning av organiska och inorganiska baskemikalier, polymerer, fibrer, massa och papper samt metaller. Dessa teknologier används också i framväxande industriprocesser som gröna kemikalier och produktion av bioplast. Värmeväxlare används för att göra befintliga processer mer energieffektiva samt för att säkerställa energieffektiviteten i nya processer redan från början.

6%
Andel av divisionens
orderingång

Raffinaderi

Värmeväxlare används för att hantera högt tryck och temperaturer i olika processer i ett raffinaderi. Dessa processer bryter ner råolja till komponenter som raffineras till produkter som eldningsolja, flygbränsle och diesel.

9%
Andel av divisionens
orderingång

Kraft

Värmeväxlare, separatorer, filter och ångpannor används för att generera och lagra energi i olika processer inom kraftsektorn oavsett energikälla. Produkterna används även för kolavskiljning.

Omställningen till renare energi

Enligt Internationella energiorganet (IEA) finns det två huvudfaktorer som kommer att göra det möjligt att uppnå Parisavtalets mål: ökad energieffektivitet och en övergång till förnybara bränslen. Alfa Laval har teknologin, expertisen och nödvändiga samarbetspartners för att bidra till båda två.

Omkring 50 procent av de utsläpp som måste minskas fram till 2030 för att nå Parisavtalet kan komma från teknik som redan finns tillgänglig idag. Detta kan uppnås genom att implementera innovativ teknologi som minskar energikonsumtionen, jämfört med traditionella lösningar, eller genom att använda teknologi i existerande processer som fångar upp och återanvänder spillvärme för andra ändamål. Alfa Lavals lösningar tillgodoser båda behoven – för olika branscher och tillämpningar.

I Hamburg i Tyskland kommer Alfa Lavals specialkonstruerade värmeväxlare till exempel att användas för att återvinna spillvärme från en svavelsyreanläggning, som sedan kommer att återanvändas för fjärrvärme till mer än 23 000 hushåll. När installationen är klar kommer den att möjliggöra minskade koldioxidutsläpp om 100 000 ton årligen.

Datacentren är snabbt på väg att bli en stor källa till koldioxidutsläpp. Inom fem år kommer de att förbruka 20 procent av världens elkapacitet. Över 35 procent av ett datacenters energikonsumtionen går till att kyla ner servrar. Alfa Lavals kompakta värmeväxlare kan dock fånga upp och återanvända spillvärme från servrar och distribuera den till fjärrvärmenät.

Ökad energieffektivitet i nuvarande processer kommer att bidra till betydande vinster på kort sikt, men för att nå Paris­avtalet krävs ökad användning av förnybara energikällor.

Utmaningen är att många förnybara energikällor, som vind- och solkraft, inte alltid producerar energi när efterfrågan är som störst. Genom att utveckla effektiva lösningar för energilagring kan denna utmaning övervinnas och därmed underlätta övergången till förnybara energikällor. Alfa Laval tog initiativ till och är en del av Long Duration Energy Storage Council (LDES), en global organisation bestående av teknikföretag, användare och investerare, med ambitionen att uppnå nettonollutsläpp i elproduktionen senast 2040.

Det finns också andra typer av rena energi­källor såsom ammoniak och vätgas. Enligt IEA är vätgas ett av de främsta alternativen för att lagra energi från förnybara källor och möjliggöra transporter över långa avstånd. Inom detta område kommer Alfa Laval att leverera kompakta värmeväxlare till världens största gröna vätgasanläggning som byggs i Mellanöstern.

Under året gick Alfa Laval med i Hydrogen Council, som ett av cirka 140 företag från hela världen som representerar värdekedjan för vätgas. Det långsiktiga målet är att använda vätgas för att främja övergången till ren energi för en bättre och mer hållbar framtid.

Alfa Laval strävar efter att bli en del av lösningen och minska sin egen klimatpåverkan. I juni tillkännagav Alfa Laval ett samarbete med SSAB, det svenska globala stålföretaget, för att utveckla och kommersialisera världens första värmeväxlare tillverkad av fossilfritt stål, och i november tillverkades de första enheterna. Samarbetet är ett viktigt steg i Alfa Lavals resa mot att bli koldioxidneutrala till 2030.