FN:s globala mål

Alfa Laval bidrar i utvecklingen mot FN:s globala mål för hållbar utveckling till 2030. Vi förbättrar vårt eget hållbarhetsresultat löpande och möjliggör förändring genom att stödja kunder att nå sina miljömål.

une

Möjliggöra förändring

Alfa Lavals produkter och lösningar gör det möjligt för våra kunder att förbättra effektivitet i deras produktionsprocesser genom att exempelvis förbättra energieffektiviteten, återanvända vatten eller minska avfallsmängderna. Dessutom stödjer Alfa Laval övergången till en mer hållbar framtid i energi, livsmedels- och marina industrier. 

unc

Bidra till förbättring 

Genom att implementera våra affärsprinciper, sätta upp mätbara mål och arbeta för ständig förbättring bidrar vi till ett flertal av de globala målen. 

un2

Ingen hunger
Alfa Lavals produkter och lösningar förbättrar hållbarheten, minskar avfall och gör livsmedelsproduktion hygienisk och säker.

un3

Hälsa och välbefinnande
Alfa Laval levererar hygienutrustning som möjliggör en effektiv och säker produktion inom läkemedelsindustrin.

un4

Utbildning om kvalitet
Alfa Laval arbetar för att säkerställa kompetensutveckling i den egna verksamheten. Vi stöttar också välgörenhets- och volontärprojekt avseende skolutbildning på global nivå.

un5

Jämställdhet
Mångfald och inkludering är viktiga prioriteringar för Alfa Laval och målet är att öka andelen kvinnliga medarbetare och chefer varje år.

un6

Rent vatten och sanitet för alla
Alfa Laval erbjuder en lång rad tekniker för att rena avloppsvatten och producera färskvatten. Dessa lösningar bidrar till ökad tillgång till vatten runt om i världen.

un7

Hållbar energi för alla
Alfa Lavals produkter ingår som en del i hela processen för att producera förnybar energi, från uppvärmning och kylning till blandning och separering.

un8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Alfa Lavals affärsprinciper kräver anständiga arbetsvillkor. Arbetsvillkor och säkerhet är högt prioriterade områden, både i våra egna verksamheter och i de krav vi ställer på våra leverantörer.

un9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Alfa Laval gör stora investeringar i forskning och utveckling. Bolaget lanserar mellan 30–40 nya produkter per år och har över 3 700 patent.

un11

 Hållbara städer och samhällen
Alfa Laval erbjuder lösningar för energieffektiv fjärrvärme och -kyla – ofta genom att använda spillvärme såväl som termiska lagringslösningar.

un12

Ansvarsfull konsumtion och produktion
Alfa Lavals ambition är att göra varje ny produkt effektivare än föregångaren utifrån ett livscykelperspektiv. Många av våra produkter bidrar till att förvandla spill och avfall till värdefulla energi- och materialkällor i olika produktionsprocesser.

un13

Klimatåtgärder
Alfa Laval arbetar för att minimera klimatpåverkan i hela värdekedjan. Våra olika produkter förbättrar energieffektiviteten, vilket i sin tur minskar förbrukningen av fossila bränslen och därmed koldioxidutsläppen.

un14

Hav och marina resurser
Alfa Laval erbjuder en rad produkter inom energi- och miljöområdena som bidrar till att minska utsläpp till hav och sjöar och skydda den marina biologiska mångfalden.

un15

Ekosystem och biologisk mångfald
Alfa Laval har tillhandahållit en kyllösning som skyddar världens största frösamling, som har samlats in för att utgöra en reserv om en naturkatastrof, skador på miljön eller ett krig skulle uttömma jordens mångfald av grödor.

un16

Fredliga och inkluderande samhällen
Anständiga arbetsvillkor är ett krav i Alfa Lavals affärsprinciper. Med vår globala utbredning har vi potential att ha en positiv påverkan på arbetet mot mutor och korruption i lokal­samhällen där vi är verksamma.

un17

Partnerskap för målen
Alfa Laval har varit undertecknare av FN:s Global Compact sedan 2011. Vi har en aktiv dialog med intressenterna i hela värdekedjan för att utveckla gemensamma lösningar och skapa värde för alla parter.