Food & Water 2022

Divisionen arbetar med produkter och system för livsmedels- och vattenapplikationer, exempelvis i branscher som livsmedel, läkemedel, biotech, bryggeri, mejeri och vattenrening.

Andel av koncernens
orderingång

Eftermarknadens andel
av divisionen

16.1%
Rörelsemarginal

21 909
Orderingång, MSEK

20 691
Omsättning, MSEK

3 339
Rörelseresultat, MSEK

Stark tillväxt på de flesta
större marknader

Tillväxten fortsatte under 2022 och återspeglades på alla slutmarknader och de flesta geografiska marknader. Efterfrågan drevs av en ökad strukturell efterfrågan på effektivare utrustning, en växande adresserbar marknad och en fortsatt återhämtning av kapacitetsinvesteringar i områden där efterfrågan minskade under pandemin. Flera års intensivt fokus på innovation, marknadsnärvaro och uppbyggnad av ett ännu starkare nätverk av kanalpartners ger nu resultat, vilket medförde att divisionen kunde öka sin marknadsposition inom flera teknologier och slutmarknader under året.

Nish Patel

Direktör, Food & Waterdivisionen

Orderingången ökade med 36 procent 2022, till en ny rekordnivå om 22 miljarder kronor. Efterfrågan var fortsatt hög på de flesta eftermarknader. Det förändrade konsumentbeteendet på livsmedelsmarknaden har drivit på efterfrågan på nya växtbaserade proteiner, ett område som förväntas spela en allt viktigare roll i strävan efter att hitta mer hållbara sätt att producera livsmedel, för att tillgodose en växande befolkning. Investeringarna fortsatte också i teknisk infrastruktur inom vattenrening på många geografiska marknader. Det ökade behovet av effektivare vatten- och avloppsrening drivs både av nya bestämmelser och lägre driftskostnader. Tillväxten var fortsatt stark inom bryggeri, läkemedel och biotech, drivet av investeringar i ny processutrustning.

Förvärvet av Desmet, en världsledande aktör inom konstruktion och leverans av processanläggningar och teknik för sektorn för biobränsle och ätbara oljor, slutfördes i augusti. De globala invest­eringarna i biobränslen och HVO (hydrerad vegetabilisk olja) har tagit fart under de senaste åren. Behovet av alternativa bränslen förväntas fortsätta att öka under de kommande åren, och förvärvet var ett strategiskt viktigt steg för att stärka Alfa Lavals position på denna växande marknad och stödja övergången till förnybara bränslen. Förutom att stärka erbjudandet tillför Desmet också mycket uppskattad utvecklingskompetens och anläggningar för biobränsle­industrin samt en stark global närvaro för försäljning och teknik.

Serviceverksamheten utvecklades väl under året med en tillväxt på 12,5 procent, och utgör idag 25 procent av divisionen. Den positiva utvecklingen för mervärdestjänster och fälttjänster fortsätter som ett resultat av en ökad närvaro och nya arbetssätt.

Fasa ut fossilt bränsle

Omkring 45 miljoner ton vegetabiliska oljor och animaliska fetter används varje år för produktion av biodiesel och HVO, på grund av lagstiftning och ökad efterfrågan på transportbränsle, inklusive flygbränsle. Den globala efterfrågan på biobränslen förväntas öka med 41 miljarder liter, eller 28 procent, mellan 2021 och 2026 i, enligt IEA.

Med över 100 års erfarenhet av raffinering av fetter och oljor från växter och djur erbjuder Alfa Laval marknadens bredaste portfölj av teknologier för att öka den tekniska kapaciteten och den kommersiella lönsamheten i bearbetningsverksamheten för biobränslen. Våra processlinjer optimeras alltid utifrån kraven på kundernas marknader och lokala förhållanden. På så sätt ser vi till att kunderna får den perfekta lösningen för den mest tillförlitliga och lönsamma prestandan i sin bearbetning.

Hållbar tillväxt

Divisionen fortsatte att arbeta med alla aspekter av hållbarhet, både när det gäller utbudet och när det gäller tillämpningar och branscher. Förvärvet av Desmet breddar Alfa Lavals erbjudande, inte minst som en stark aktör på biobränslemarknaden och innebär att divisionens hållbara erbjudande utvidgas. Engagemanget och fokuset på investeringar i teknologisk innovation samt utvecklingen av ett hållbart och konkurrenskraftigt produktsortiment fortsatte även efter förvärvet av Desmet. Ny teknologi blir alltmer energieffektiv och kombineras i de flesta fall med förbättrad prestanda. Betydande minskningar av energiförbrukningen har uppnåtts genom teknologin för separation, både för höghastighetsseparatorer och dekantrar, där nyligen lanserade produkter vanligtvis kan minska energiförbrukningen med så mycket som 50 procent. Ett annat prioriterat område är vatten- och avfallshantering, där förbättrade produkter hjälper till att minska kundens vattenförbrukning eller till att göra vattenreningsprocessen effektivare. Nollutsläpp av vätskor är ett sådant exempel, där vatten återvinns från avloppsvatten för återanvändning i våra kunders processer, och restströmmarna minskar betydligt.

Ta position för att driva på den digitala agendan

Det blir alltmer uppenbart att försäljningen genomgår en omfattande digitalisering. Detta innebär bland annat att kunder och kanalpartners begär att mer information ska finnas tillgänglig online för direkt kundinteraktion, med möjlighet att konfigurera och välja produkter och funktioner på egen hand och få ett snabbt svar. Att stödja denna trend innebär en fortsatt utbyggnad av vår e-handelsplattform, vilket gör det möjligt att fler affärer kan genomföras fullt ut på ett digitalt, säkert och effektivt sätt. Digitaliseringen påverkar också service- och underhållsarbetet. Allt fler produkter är idag uppkopplade och övervakas via sensorer och kamerateknik. Denna typ av distanssupport sparar tid, underlättar problemlösning, förenklar förebyggande service och ger i slutänden kunden mer tillförlitlig drift.

Ge kossan en paus!

Enligt Markets and Markets uppskattades marknaden för växtbaserade drycker, yoghurt, glass, ost och gräddfilsprodukter till 22,6 miljarder USD år 2020 och beräknas nå 40,6 miljarder USD år 2026, med en årlig tillväxttakt på 10,3 procent. Konsumenterna fortsätter att visa en ökad preferens för växtbaserade och veganska livsmedelsalternativ framför animaliska livsmedel. Andra faktorer som driver efterfrågan på växtbaserade alternativ är den ökande uppmärksamheten på de näringsmässiga fördelar som erbjuds av växtbaserade livsmedel, i kombination med en ökning av laktosintolerans och andra typer av mejeriallergier som också driver efterfrågan.


Den växande marknaden för utrustning ger Alfa Laval en möjlighet att utöka sin närvaro och verksamhet inom området, samtidigt som bolaget utvecklar sitt erbjudande med avseende på hur kunderna bättre kan återanvända rester och dra nytta av restströmmarna.

Större slutmarknader

20%
Andel av divisionens
orderingång

Mejeri

Hygieniska produkter för mejeriprocesser – allt från behandling av vassle, mjölk och grädde till produktion av glass, ost, gräddfil eller yoghurt. Bland annat erbjuds separatorer, värmeväxlare, tankrengöringsutrustning, membran, pumpar och ventiler.

8%
Andel av divisionens
orderingång

Vatten- och avfallshantering

Produkter och lösningar för kommunal avloppsvattenhantering samt för behandling av industriellt vatten och avfall. Erbjudandet inkluderar allt från dekantercentrifuger och silbandspressar, till spiral- och tubvärmeväxlare samt membranbioreaktorer.

5%
Andel av divisionens
orderingång

Protein

Protein Produkter för återvinning av protein, fetter och oljor från vegetabiliska och animaliska restprodukter för produktion av allt från gelatin, fiskolja och fiskmjöl till benmjöl, surimi och djurfoder.
I produktportföljen ingår bland annat separatorer, dekantercentrifuger, evaporeringssystem, membran, värme­växlare och ångpannor.

9%
Andel av divisionens
orderingång

Etanol, stärkelse och socker

Separatorer, dekantercentrifuger, värme­växlare och evaporeringssystem används i produktionen av stärkelse och socker, som i sin tur är råvaror i framställning av etanol.

9%
Andel av divisionens
orderingång

Bryggeri

Produkter för alla delar av bryggeriprocessen, från produktion av maltmos och vört, jäsning och fermentering till filtrering och pastörisering. I sortimentet ingår exempelvis separatorer, membran, dekantercentrifuger, blandningsutrustning, plattvärmeväxlare, pumpar, ventiler, ”run-off water”-system och pastöriseringsmoduler.

10%
Andel av divisionens
orderingång

Läkemedel & bioteknologi

Pumpar, ventiler, separatorer, membran, dekantercentrifuger, tankrengöringsutrustning och värmeväxlare för processer där kraven på renlighet är stora – exempelvis produktion av flytande eller fasta läkemedel, vaccin, krämer och salvor.

17%
Andel av divisionens
orderingång

Ätbara oljor

Produkter som separatorer, dekantercentrifuger, värmeväxlare och pumpar används för produktion av oljor från bland annat raps, oliver, sojabönor eller fisk. Dessa oljor behandlas för att möta kundernas krav gällande färg, smak och näringsvärde.

19%
Andel av divisionens
orderingång

Färdiglagad mat och dryck

En förändrad livsstil ger också nya sätt för konsumenter att konsumera mat. Alfa Lavals teknik möjliggör hygienisk och effektiv beredning och tillverkning av färdiglagad mat.

Producera mer med mindre resurser

År 2050 förväntas världens befolkning uppgå till 9,7 miljarder människor. Detta kommer att innebära en stor påfrestning på livsmedelsförsörjningen och kritisk infrastruktur, inklusive vatten och sanitet. Det kommer att bli viktigare än någonsin att använda naturresurser effektivt och minska påverkan på miljön i våra industriella processer.

Enligt FN saknar 2 miljarder människor tillgång till rent dricksvatten och 3,6 miljarder människor har endast tillgång till toaletter av dålig kvalitet, vilket innebär en fara för hälsan samt förorenar miljön. Dessutom får en av nio inte tillräckligt med mat för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Fram till 2050 kommer behovet av högkvalitativt protein att öka med 50 procent.

För livsmedelsindustrin kommer detta att innebära att de måste få ut mer av naturresurserna genom effektivare och mer hållbara processer. Alfa Laval är redan en ledande leverantör av innovativa produkter och lösningar som kan hjälpa livsmedels- och dryckesproducenter att få ut mesta möjliga av ingredienserna av sina ingredienser samtidigt som de sparar vatten och energi. I sin största order någonsin kommer bolaget till exempel att samarbeta med ett av världens största bryggeriföretag, Golden Brewery i USA, för att installera ny toppmodern utrustning som ska minska vatten- och energiförbrukningen samtidigt som ingredienserna tillvaratas till fullo och uppfyller de högsta kraven på produktivitet och hållbarhet.

En annan hållbar lösning är systemet för koncentration av vätska, Alfa Laval Revos™. Det kan avlägsna vatten från öl, vin och cider för att kraftigt minska volymen vid transport.

Vatten tillsätts sedan nära den plats där drycken ska konsumeras, utan att påverka kvalitet eller smak. Detta kan minska fraktkostnaderna med upp till 80 procent samt minska utsläppen från transporterna.

Livsmedelsbrist, tillsammans med livsstilsförändringar som att människor i högre grad väljer att bli vegetarianer eller veganer, leder till att nya växtbaserade proteinkällor utvecklas. År 2022 tecknade Alfa Laval ett avtal om att leverera ett skräddarsytt processystem, bestående av separatorer, dekantrar och evaporatorer, som ska extrahera protein från mungbönor för en ledande producent av växtbaserade livsmedel. Lösningen, som kommer att installeras i en ny anläggning i Singapore, kommer också att återvinna mer än 90 procent av det vatten som används i processen.

Det nyligen genomförda förvärvet av Desmet kommer samtidigt att stärka Alfa Lavals position inom förnybar energi och komplettera erbjudandet inom ätbara oljor samt växt- och djurbaserade proteiner för livsmedel och foder.

Dessa åtgärder gör Alfa Laval till en föregångare när det gäller att hitta nya sätt att tillgodose framtida generationers behov av mat och vatten.