Sustainability 2022

Major global events in 2022 highlighted the importance of sustainability work in order to ensure long-term success in a world of constant change.

Optimering i dag
– innovationer för morgondagen

Med en fot ­i den traditionella industriella ekonomin och en fot i det nya digitala och hållbara landskapet har Alfa Laval en unik position för att spela en viktig roll i i omställningen till en värld som är hållbar, koldioxidfri, öppen och inkluderande. Detta är en pågående resa och Alfa Laval optimerar och förfinar hela tiden sina befintliga arbetssätt samtidigt som bolaget är banbrytande och utvecklar ny teknik för att möta morgondagens krav.

Öka förändringstakten

Alfa Laval arbetar för att bli en cirkulär verksamhet och minska koldioxidutsläpp i sin värdekedja till 2030. Ett om­­råde där detta arbete kan ha en mycket stor positiv inverkan är via bolagets produkter i kundernas verksamhet. Alla de tre divisionerna har spännande möjligheter framför sig, med möjligheter att förändra kundernas sätt att göra affärer och stödja dem i den kommande omställningen.

Energidivisionen kan tillgodose den växande efterfrågan på energieffektivitet genom den nya generationen av produkter som värmeväxlare och tjänster. Alfa Laval bidrar även till en snabbare omställning till renare bränslen tack vare det breda produkterbjudandet för produktion av biobränsle, vätgaskraft samt energilagring.

Eftersom sjötransporter för närvarande står för cirka 2,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, stöder Marinedivisionen aktivt övergången till koldioxidneutral sjöfart genom att utveckla produkter för nya och mer hållbara bränsletyper. Tillsammans med Wallenius utvecklar Alfa Laval som en del av Oceanbird-projektet ett banbrytande fartyg som drivs med vindkraft. Teknologin har potentialen att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten med 90 procent.

Food & Waterdivisionen ser en stor efterfrågan på mer energieffektiva produkter. Bland annat är eMotion­-separatorerna 70 procent mer energieffektiva än traditionell teknik. Inom vatten- och avfallshantering bidrar nya och förbättrade produkter till att minska kundernas vattenförbrukning och gör vattenreningsprocesser mer effektiva.

Alfa Laval är långt ifrån ensamma om att driva denna förändring och söker starka partnerskap med leverantörer för att optimera leveranskedjan ur ett hållbarhetsperspektiv. Innovativa samarbeten som initiativet ”Re-Made to Matter” med Stena Recycling, gör det möjligt att uppgradera till en mer energieffektiv värmeväxlare och få ersättning för den gamla, som sedan återvinns.

Lika viktig är övergången till en mer hållbar och inkluderande arbetsplats, där alla känner sig välkomna och lika behandlade, oavsett kön, ålder, ursprung eller roll ­
i bolaget. Alfa Laval behöver attrahera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna, och en förutsättning för att nå det målet är att vara en rättvis, öppen och inkluderande arbetsplats.

Hållbarhetsnoter

Hållbarhetsnoterna för 2022 inklusive vår redovisning enligt GRI.

Data and information

Data och hållbarhetsinformation för tidigare år finns tillgängligt här:

A strategic approach

to the journey ahead

A new sustainability strategy was launched and approved by top management and the board in 2021. The strategy includes the most salient areas Alfa Laval is to focus on before 2030. These have been identified through stakeholder assessments and dialogue, through internal prioritization and analysis of which areas are going to be important to the continued competitiveness of the company.

Syftet med hållbarhetsstrategin är att fokusera på de områden där Alfa Laval har sin största påverkan och vill visa ledarskap som bolag. Strategin ­är uppdelad i fyra huvudområden – caring, committed, circularity och climate. Dessa områden reflekterar de miljömässiga, sociala och etiska frågor som är mest väsentliga och där Alfa Laval kan göra sitt största bidrag.

Varje område omfattar en vision som speglar ambitionen.

Alfa Laval har också definierat lång- och kortsiktiga mål för de olika områdena, vilka kommer att följas upp genom nyckeltal (KPI:er) för att garantera löpande framsteg och för att möta potentiella utmaningar. När så är lämpligt inkluderar Alfa Laval hela värdekedjan i sina målsättningar, inklusive hur produkterna och teknikerna som bolaget marknadsför bidrar till miljö- och hållbarhetsförbättringar. Hållbarhetsdelen av års­redovisningen för 2022 är uppdelad i fyra frågor. Varje område beskriver fokusområden, mål, processer, styrning och uppföljning.

Climate

Koldioxidneutrala
Alfa Laval har som mål att vara koldioxidneutrala i scope 1 och 2 och att minska ustläppen med 50 procent, i absoluta tal, ­
i scope 3 till 2030.

Circularity

Cirkulär affär
Alfa Laval strävar efter att bevara värdet på natur­resurser genom hela värdekedjan.

Caring

Trygg och inkluderande kultur
Alfa Laval främjar en trygg, inkluderande kultur, både inom bolaget och i relationen med externa samarbetspartners.

Committed

Etiska principer vägleder
Alfa Laval står upp för ett ärligt, respektfullt och etiskt uppförande inom organisationen, liksom i alla externa affärsrelationer.

Targets and target achievements

Alfa Laval’s sustainability targets aim to drive efficiency and behavioural change to achieve better results in the short- and long term.

Carbon emissions

50% reduction Scope 1 & 2 emissions

2023 (base year 2020)

Well aligned with target

Carbon emissions

Carbon neutral in Scope 1 & 2 emissions 50% absolute reduction in Scope 3 emission

2023 (base year 2020)

Progress made towards target

Energy

5% improvement in energy efficiency (MWh/k direct hours)

2023 (base year 2020)

Well aligned with target

Water

5% reduction of water consumption in sites located in water stressed areas

2023 (base year 2020)

Well aligned with target

Water

100% recirculation of water in sites located in water stressed areas

2030

Progress made towards target

Waste

85% recycling of waste

Recurring

Not aligned with target

Waste

Zero waste to landfill

2030

Progress made towards target

Materials

30% recycled material content in products

2030

Well aligned with target

Diversity

35% female employees

2025

Progress made towards target

Diversity

25% female managers

2025

Not aligned with target

Diversity

<70% homogeneity (gender and nationality) in highest management groups

2025

Well aligned with target

Health & Safety

30% Lost Time Injury Rate (LTIR)

2023
(base year 2020)

Not aligned with target

Chemicals

No hazardous chemicals used

Recurring

Not aligned with target

Ethics

100% of employees trained in Business Principles, Anti-Bribery, Anti-Corruption and whistleblowing

Recurring

Not aligned with target

Engaging with stakeholders is an essential process

Alfa Laval has identified customers, shareholders and investors, employees and future employees, business partners (including suppliers, authorities, media, and the communities around us) as priority groups for engagement on sustainability issues. We have selected the stakeholder groups that make up our value chain and that can provide meaningful insight into our company’s sustainability strategy.

Bolaget har regelbunden kontakt med kunderna och genomför olika kundundersökningar som ger en fördjupad förståelse av hur kunderna uppfattar bolaget.

Alfa Lavals aktieägare deltar på årsstämman och investerare bjuds in till årliga kapitalmarknadsdagar. Alfa Lavals möjlighet att ändamålsenligt svara mot framtida hållbarhetsutmaningar är en av frågorna som diskuteras på dessa möten.

Medarbetare uppmuntras att återkoppla direkt till sina chefer och genom medarbetarundersökningar. Leverantörerna är viktiga samarbetspartners för att Alfa Lavals verksamhet ska lyckas. Regelbundet utbyte med dem leder till ömsesidig utveckling. Alfa Laval har en öppen dialog med de lokalsamhällen i vilka bolaget verkar, inklusive samarbete med universitet och lokala myndigheter.

Väsentlighetsbedömning

Alfa Laval genomför regelbundet väsentlighetsbedömningar för att granska hållbarhetsfrågorna med störst relevans. Den här bedömningen tillsammans med den samverkan med intressenterna som beskrivs ovan hjälper bolaget att identifiera väsentliga aspekter. De analyseras utifrån potentiella risker eller möjligheter samt vilken påverkan dessa skulle ha på verksamheten och valideras sedan av bolagets ledning.

Hållbarhetsstrategin omfattar de frågor som är mest väsentliga, både internt och externt. Dessa framgår av tabellen på sidan 58. Därutöver har Alfa Lavals produkter och tjänster en nyckelroll i att göra det möjligt för våra kunder att uppnå sina energieffektivitets-, klimat-, cirkularitets- och vattenmål (s. 18–31, 54). Detta rankas som viktigt, både internt och externt. Internt eftersom det innebär affärsmöjligheter för bolaget och externt eftersom våra produkter och lösningar kan hjälpa kunderna att minska sin miljöpåverkan. Bedömningen visar också att intressenternas uppfattning om Alfa Lavals resultat på de prioriterade områdena är i linje med deras förväntningar. Koncernledningen är delaktig i dessa diskussioner

Intressentsamverkan

För att stödja framstegen mot bolagets verksamhets- och hållbarhetsmål är det viktigt att lyssna på och samverka med olika intressenter.

Alfa Lavals intressentsamverkan bygger både på formell och informell dialog. Under 2022 har trenderna med att intressenterna är mer aktiva med att ställa frågor och att öppna upp för dialog runt hållbarhet fortsatt att växa. Två intressentgrupper utmärker sig inom detta område – kunder och investerare. De är, bland andra hållbarhetsfrågor, intresserade av klimatförändringar och det ansvar som bolaget tar för att svara mot denna utmaning, företagets roll när det gäller att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling och företagets arbete med mångfald och inkludering, vilket är vägledande för våra möten och vår löpande dialog med dem.