Mål och utfall

Finansiella mål

Alfa Laval har som mål att realisera affärsidén och samtidigt nå de finansiella mål som fastställts för tillväxt, lönsamhet och kapitalavkastning. Genom att uppnå eller överträffa målen ges utrymme för en fortsatt god utveckling av bolaget. Dessutom bidrar det till att generera ett ökat värde för aktieägarna, både genom en årlig utdelning och även genom att bolagets värde ökar.

Mål
5%

Tillväxt

Alfa Lavals mål är att nå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på minst 5 procent över en konjunkturcykel. Målet sattes mot bakgrund av de mer långsiktiga efterfrågetrenderna för Alfa Lavals nyckelteknologier, sett mot rådande affärsläge och mot bakgrund av vad Alfa Laval har presterat de senaste åren.

Utfall 2022
27%

Mål
15%

Lönsamhet

Alfa Laval ska nå en rörelsemarginal – justerad EBITA – på 15 procent över en konjunkturcykel. Detta mål är satt baserat på bolagets tillväxt­ambitioner, investeringar och portföljutveckling, samtidigt som de historiska marginalerna togs i beaktande.

Utfall 2022
15,8%

Mål
20%

Kapitalavkastning

Målet är att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på minst 20 procent. Målet avspeglar bolagets ambition att optimera kapitalutnyttjandet genom att skapa en balans mellan investeringar och rörelsekapital.

Utfall 2022
17.3%

Hållbarhetsmål

Alfa Lavals miljömässiga och sociala mål syftar till att driva effektivitet och beteendeförändringar för att uppnå bättre resultat på lång sikt. Tabellen nedan innehåller ett urval av företagets hållbarhetsmål.

Läs mer