Marine 2022

Divisionen är specialiserad på lösningar för kunder inom sjöfart, bland annat rederier, varv, motortillverkare samt bolag som arbetar med utvinning av olja och gas till havs.

Andel av koncernens
orderingång

Eftermarknadens andel
av divisionen

10.6%
Rörelsemarginal

19 442
Orderingång, MSEK

16 370
Omsättning, MSEK

1 741
Rörelseresultat, MSEK

Mer fokus på omställningen
av produktportföljen

Trots en måttlig nivå inom fartygskontraktering under 2022 ökade orderingången med 39 procent under 2022 till följd av en ökad efterfrågan på nya miljölösningar, en stark offshoremarknad och en god utveckling för serviceverksamheten. I takt med att vår portfölj breddas och med den ökade komplexitet som de senaste årens nya bränslelösningar har medfört fortsätter Alfa Laval att öka utbudet ombord på fartygen.

Sameer Kalra

Direktör, Marinedivisionen

Som väntat börjar nu möjligheten till eftermontering av ballastvattenhantering gradvis att ta slut, i och med att den lagstadgade tidsfristen 2024 närmar sig. I kombination med en lägre andel tankfartyg inom mixen för skeppsbyggnation, vilket resulterade i ett lågt kapacitetsutnyttjande inom verksamheten för pumpning av marint gods, uppgick lönsamheten till 10,6 procent för året. Som en följd av detta inleddes ett program för att justera de operativa obalanserna under hösten. Divisionen omorganiserades från fem affärsenheter till fyra under året och aktiviteter vidtogs i de berörda affärsenheterna för att säkerställa en kostnadsstruktur och produktportfölj som är anpassad till marknadsmöjligheterna framöver. Utöver detta har förbättringar för att minska klimatpåverkan implementerats på våra produktionsanläggningar.

Resan mot koldioxidneutralitet

Liksom många andra branscher strävar sjöfarten efter att bli kol­dioxidneutral och minska sin miljöpåverkan. Denna utveckling är kopplad till strängare krav från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), EU och lokala tillsynsmyndigheter, men också i allt högre grad från fartygsägare, slutkunder och de som finansierar branschen. Insatserna för att öka tillgången till koldioxidneutrala och koldioxid­fria bränslen för sjöfarten har tagit fart och ett antal nya projekt för att leverera grön metanol och grön ammoniak har tillkännagivits under året. Det finns ett växande samförstånd inom branschen om att använda en kombination av olika bränsletyper kommer att vara en övergångslösning på resan mot nettonollutsläpp och att energi­effektivitet kommer att vara en ännu viktigare faktor än någonsin tidigare.

Koldioxidfri sjöfart

Idag står sjöfarten för cirka 3 procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser. Målet i branschen är att nå koldioxidneutralitet 2050. Det ska förverkligas på flera olika sätt, bland annat genom att säkra energieffektiviteten i den teknologi som används ombord, via utvecklingen av nya och mindre miljöbelastande fartygsbränslen samt genom satsningar på vindenergi och andra nya kraftkällor i den globala sjöfarten.

Divisionen har en rad lösningar som kan bidra till att minska sjöfartens miljöpåverkan, bland annat produkter för ökad energieffektivitet, system för ballastvattenrening, teknologi som sänker svavelhalterna i fartygens avgaser eller renar länsvatten ombord.

Marine bidrar till denna omställning genom de produkter och tekniska lösningar som erbjuds. Under året lanserade vi E-power-paketet som utnyttjar spillvärme och annan överskottsenergi på fartyg och omvandlar den till elektricitet. Luftsmörjningssystemet blev också kommersiellt tillgängligt, vilket minskar det friktionsrelaterade motståndet i skrovet med ett lager av mikrobubblor under fartyget. Dessutom fortsätter vi att göra framsteg i utvecklingen av vinddrivna fartyg och räknar med att ha en fullskalig landbaserad prototyp i drift 2023.

Ökat digitalt utbud

Under 2022 slutfördes två förvärv för att stärka portföljen. Scanjet som är verksamt inom hållbarhetsområdet och Bunkermetric inom digitaliserade tjänster. Scanjet erbjuder en portfölj med lösningar för tankhantering, inklusive effektiv tankrengöring för att förbättra fartygsutnyttjandet, vilket blir ett komplement till den befintliga portföljen med lastpumpningssystem. Bunkermetric är en digital produktsvit för att optimera bunkeranskaffning som breddar och stärker vårt StormGeo-utbud av digitala lösningar som använder avancerad dataanalys för att stödja beslutsfattande kring väderkänslig verksamhet.

Dessutom fortsätter StormGeo att organiskt utveckla sin portfölj av digitala lösningar för att förbättra säkerheten och utrustningens prestanda på segelfartyg. Vår lösning för parametrisk rullning, som minskar risken för last och fartyg vid ogynnsamma väderförhållanden, och CII-indikatorn, som gör det möjligt för ett fartyg att övervaka och rapportera sin koldioxidintensitet enligt IMO:s riktlinjer för 2023, är två relevanta exempel på nyligen utvecklade digitala lösningar från StormGeo.

En kundportal som lanserades förra året för att övervaka Alfa Lavals pumputrustning i realtid har tagits emot mycket väl och fram till dags dato, två månader efter lansering, använder över 1 000 fartyg plattformen. Liksom med övriga digitala tjänster bidrar portalen till att optimera användningen, förenkla underhållet och i förlängningen att förbättra kundens hela driftsekonomi.

Global handel

Sjöfarten är en integrerad del av leveranskedjan för de flesta branscher, vilket gör den till en kritisk del i den globala handeln. Sjöfartens förmåga att erbjuda ekonomiska och effektiva långdistanstransporter sätter den i centrum världsekonomin. Idag uppskattas det att en överväldigande majoriteten av godset, cirka 80 procent, transporteras av fartyg. Alfa Lavals långvariga relationer med redare, varv och operatörer skapar möjligheter eftersom sjöfarten, precis som de flesta industrier, kontinuerligt anpassar sig till en växande befolkning, nya krav och mer hållbara sätt att arbeta.

Alfa Laval har levererat utrustning till den marina industrin i mer än hundra år. Det började med leveranser av separatorer för rening av smörjoljor, men har sedan dess utvecklats till att omfatta värmeväxlare för färskvattenproduktion, pumpsystem för effektiv lastning och lossning och ett stort antal andra produkter.

Större slutmarknader

68%
Andel av divisionens
orderingång

Skeppsbyggnad och sjöfart

Erbjudandet av produkter och system för installation ombord på fartyg är brett. Det innefattar bland annat system för rening och behandling av bränsle, pumpsystem för lastning och lossning, ångpannor, färskvattengeneratorer, inerta gassystem samt system för behandling av smörjolja och tankrengöring.

18%
Andel av divisionens
orderingång

Offshore

Teknologi och lösningar för olje- och gasplattformar, bland annat inerta gassystem och kraftgeneratorer för nödsituationer samt pumpsystem som används för brandsläckning eller för att pumpa upp havsvatten för applikationer ombord.

6%
Andel av divisionens
orderingång

Motorkraft

Motorgenererad kraft används på platser som saknar elnät, som reservkraft vid strömavbrott, för att hantera toppar i efterfrågan när inte elnätet räcker till eller samt som ett komplement till sol- eller vindkraft. Alfa Laval erbjuder bland annat moduler för bränslebehandling, separatorer för rening av vevhusgaser samt värmeväxlare för olika kylningsapplikationer.

Ny era inom sjöfart

För sjöfarten innebär avkarboniseringen den viktigaste omställning någonsin. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har satt upp målet att minska de fartygsrelaterade utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent fram till 2050. Eftersom fartyg har en livslängd på 20 år eller mer måste fartyg med nollutsläpp börja ingå i den globala flottan senast 2030.

Alfa Laval driver förändringen genom att investera i forskning och utveckling och införa nya lösningar. På test- och utbildningscentret i Aalborg i Danmark, en unik forskningsanläggning med 2 800 kvadratmeter testutrymme, utvecklar, testar och validerar bolagets nya produkter för förbättrad energieffektivitet och nya typer av bränslen, inklusive LNG, biobränslen, metanol och ammoniak.

Genom partnerskap och genom att samarbeta med andra experter och teknik­leverantörer kommer Alfa Laval att öka takten i avkarboniseringen. Till exempel kommer Alfa Laval tillsammans med sina partners att fördjupa förståelsen för ammoniakförbränning och leda utvecklingen av nödvändig teknologi ombord. År 2022 fick bolaget godkännande att börja inleda tester med ammoniak, vilket förväntas påbörjas i början av 2023.

Under året gick Alfa Laval också med i Methanol Institute, som arbetar för att skydda befintliga marknader för metanol och samtidigt främja tillväxten på nya energimarknader. Alfa Laval stöder det med viktig teknik och har fått branschens första principgodkännande (AIP) för eldning av pannor med metanol. Eftersom metanol förändrar energibalansen ombord erbjuder Alfa Laval också sätt för fartyg att bli mer energieffektiva.

Ett alternativ är Alfa Laval E-PowerPack, en produkt som omvandlar spillvärme till elektricitet, som kan eliminera många ton koldioxid per år och sänker bränslekostnaderna avsevärt.

Partnerskap är viktiga för att utveckla nya lösningar. Förra året tillkännagav Alfa Laval ett joint venture med Wallenius för att utveckla teknik för helt vinddrivna fartyg baserad på vingsegel. Målet är att sjösätta det första Oceanbird-fartyget senast 2026.

Alfa Laval kommer också att vara teknikpartner i ett projekt för Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD) och tillsammans med andra partners undersöka avskiljning, lagring och lossning av koldioxid ombord. Alfa Laval kommer att bidra till projektet med teknisk och ingenjörsmässig expertis, för att bidra med förståelse av utmaningarna och möjligheterna med att använda teknik för avskiljning av koldioxid på fartyg. Projektet kommer att vara ytterligare ett stort steg mot Alfa Lavals färdplan för avkarbonisering.

Förra året förvärvade Alfa Laval StormGeo och bolagets digitala tjänster. Genom att använda metrologiska data som hjälp vid ruttplanering är det möjligt att optimera energianvändningen – och därmed minska utsläppen. Tjänsten förbättrar också säkerheten genom att fartygen kan undvika stormar och svåra förhållanden. Under de kommande åren kommer digitalisering och uppkoppling att spela en viktig roll för att hjälpa sjöfartsindustrin i sin övergång mot avkarbonisering.