Världsledande inom tre
nyckel­teknologier

Alfa Lavals verksamhet baseras på tre nyckelteknologier – värmeöverföring, separering och flödeshantering. Dessa teknologier spelar en viktig roll inom en rad industriella processer och Alfa Laval har en världsledande position inom samtliga.

Energiomställningen
har börjat

Värmeöverföring

Uppvärmning och kylning är grundläggande behov för både privatpersoner och i de flesta industriprocesser. I ett stort antal industrier är lösningar för värmeöverföring viktiga för uppvärmning, kylning, ventilation, avdunstning och/eller kondensering. Allt detta kan uppnås effektivt med hjälp av en värmeväxlare. Därför finns Alfa Lavals produkter för värmeöverföring numera på många områden: inom allt från livsmedelsproduktion och marina miljö­lösningar till att åstadkomma ett behagligt inomhusklimat eller varmt kranvatten i privata hushåll med hjälp av en värmepump eller luftkonditionering. Värmeväxlare är också en nyckelteknik i olika nya rena energilösningar för att minska utsläppen, till exempel grön vätgas, energilagring och bränsleceller.

Effektivitet är nyckeln

Värmeväxlare överför värme eller kyla – ofta från en vätska till en annan – tryggt och effektivt, i verksamheter och hem runt om i världen. Alfa Lavals huvudsakliga produkt är den kompakta plattvärme­växlaren som gör detta på ett mer energieffektivt sätt än alternativa lösningar. De olika typerna av plattvärmeväxlare – packningsförsedda, lödda och svetsade – är designade för att klara olika tryck och temperaturer, men också för att uppfylla specifika hygien- och säkerhetskrav. Med branschens bredaste produktportfölj erbjuder Alfa Laval effektiva lösningar som är lätta att serva och underhålla. Detta minskar såväl kostnader som miljöpåverkan.

Utveckling som drivs av hållbarhet

Energieffektivitet är i dag ett av de viktigaste sätten att minska de globala utsläppen. Detta kan uppnås genom innovativa värme­överföringsteknologier som minskar energiförbrukning och genom att använda mer effektiva lösningar i befintliga processer, som t.ex. lösningar som fångar in och återanvänder spillvärme för andra syften. Alfa Laval har lösningar på båda dessa områden, där branschen och samhället nu måste samarbeta för att påskynda utvecklingen för att spara energi och minska koldioxidutsläppen. Innovations­takten för att hitta nya och rena energikällor ökar. Detta innebär inte bara nya möjligheter för Alfa Laval, utan också ett ansvar att se till att vi håller jämna steg med den tekniska utvecklingen för att möjliggöra den välbehövliga övergången till rena energilösningar under de kommande åren.

Accelerering av hållbar energiförsörjning

Vätgas har potential att lagra energi från förnybara källor i flera månader i taget och möjliggör transporter över långa avstånd. Alfa Laval kommer att leverera kompakta värmeväxlare till världens största gröna vätgasanläggning som ska byggas i Mellanöstern. När anläggningen är färdigbyggd förväntas den producera 650 ton vätgas per dag, samtidigt som den drivs av förnybar energi. Alfa Laval är en ledande leverantör av värmeväxlare till många av vätgastillverkarna – en teknik som är oerhört viktig i arbetet med att uppnå nettonollutsläpp.

Visste du att…

… enligt Internationella energiorganet (IEA) är energieffektivitet en av de viktigaste faktorerna för att nå Parisavtalet. Energieffektivitet kan ge mer än 40 procent av minskningarna av växthusgasutsläppen som behövs till 2040, varav 50 procent av energi­besparingarna kommer från industrisektorn.

… en plattvärmeväxlare handlar om att optimera energianvändningen och är upp till 50 procent mer effektiv än traditionell teknik (skal- och rörteknik).

… de miljontals värmeväxlare som Alfa Laval installerar och servar varje år hjälper kunderna att minska sina behov av värmekapacitet med 100 GW. För att sätta detta i perspektiv är den globala vindkraftskapaciteten från nyinstallerade vindkraftverk 93 GW år 2021.

… energieffektivitet tillsammans med tillgång till förnybara energikällor som sol- och vindkraft kommer att underlätta övergången från fossila bränslen till nya energibärare som väte och biobränslen.

Tillväxt baserat på
bolagets ursprung

Separering

Separation är den teknologi som ligger till grund för det Alfa Laval vi ser idag. Verksamheten startade 1883 och baserades enbart på separation, och denna teknik är fortfarande en central del av verksamheten. Med precision och hög tillförlitlighet separeras vätskor, fasta partiklar och gaser från varandra, vilket är ett krav i ett stort och växande antal industriella tillämpningar.

Fördelarna med separering

Separering är numera en nyckelteknologi i många branscher, som till exempel livsmedel, dryck och läkemedel, liksom varv, sjöfart, plats och kemikalier samt vattenreningsanläggningar. Det finns många fördelar, inklusive förbättringar av produktkvalitet och att prestandan i industriella processer säkerställs, eller att möta strikta hygien- och säkerhetskrav. Och precis lika viktigt: separerings­processen hjälper till att stimulera effektiviteten, vilket sänker kostnaderna och minskar miljöpåverkan.

Kundbehov i fokus

Behoven i våra kunders verksamheter är drivkraften bakom våra innovativa lösningar som är tillförlitliga och hjälper till att öka produktivitet, hållbarhet och digitalisering. Alfa Lavals separationsprodukter kännetecknas av ett brett utbud av höghastighetsseparatorer och dekantercentrifuger. Separatorer har hög rotationshastighet och monteras vanligtvis vertikalt och kan separera små partiklar från vätskor och gaser. Dekantercentrifuger är normalt horisontellt monterade, arbetar med lägre hastigheter och används för att separera större partiklar från vätskor i exempelvis mekanisk avvattning av rötslam i avloppsvatten.

Från avfall till värdeskapande

Använt spannmål står för upp till 85 procent av avfallet från bryggningsprocessen. Nu har emellertid ett amerikanskt start-up-företag (som också är ett helägt dotterbolag till en global bryggerijätte) utvecklat en process för att utvinna högklassigt protein från spannmålen, med hjälp av Alfa Lavals dekanter- och membrantekniker. Processen tar den oätliga avfallsprodukten, som vanligtvis torkas och säljs som djurfoder, och omvandlar den till värdefullt kvalitetsprotein som kan införlivas i en rad olika livsmedel, som energibars, smoothies, växtbaserade drycker och växtbaserat proteinpulver.

Visste du att…

… centrifugalseparatorn (som Alfa Laval ursprungligen grundades på 1883) revolutionerade mejeribranschen genom att kontinuerligt separera grädde och mjölk.

… tekniken introducerades för den marina industrin 1917 för att separera olja från vatten – och dagens centrifugalseparatorer används i tiotals industrier och i vetenskaplig forskning.

… Alfa Lavals separationsteknik kan rena avloppsvatten till den grad att det kan användas som processvatten eller för konstbevattning.

använda vid kommunernas reningsverk är Alfa Lavals membran så effektiva att tar bort partiklar ner till 0,0002 mm och förhindrar därmed att skadliga mikroplaster hamnar i haven där de orsakar stora skador på det marina livet.

… separationstekniken spelar en viktig roll i att göra det möjligt för livsmedelsproducenter att producera mer från mindre. Det ökar skördarnas storlek och förvandlar biprodukter till slutprodukter av hög kvalitet eller – enkelt uttryckt – förvandlar avfall till värde.

Betydelsen av
att ha kontroll

Flödeshantering

Att transportera och reglera vätskor på ett effektivt och säkert sätt är avgörande för många industrier. Alfa Laval fokuserar på produkter för vätskehantering, till exempel pumpar och ventiler för livsmedels- och läkemedelsindustrierna med sina stränga hygienkrav, samt på pumpsystem för den marina industrin och offshoremarknaden.

Effektiv och precis kontroll

Flödeshantering handlar om att transportera, kontrollera och reglera vätskor och andra produktflöden. Pumpar transporterar vätskan, medan ventiler kontrollerar flödet genom att öppna, stänga och omdirigera. En optimerad flödeshantering ökar utfallet i en tillverknings- eller bearbetningsverksamhet, uppfyller hygienkrav, förbättrar energi­effektiviteten och minskar mängden avfall. Dessa system förenklar fyllning och provtagning, liksom rengöring och övervakning, och ger dessutom ökad produktivitet och garanterad kvalitet i flödesprocessen. Resultatet är att våra lösningar hjälper till att både maximera drifttid och minimera kostnader i kundens verksamhet.

Avancerade system för olika behov

Teknologin används i ett stort antal branscher, till exempel i tillverkning och processande av livsmedel, dryck och läkemedel, liksom i sjöfart och offshorebranschen. För användning till livsmedel och vatten, där kraven på hygien är höga, innefattar erbjudandet diverse ventiler för ökad kontroll, men även blandare används för att blanda både trög- och lättflytande vätskor, som mjölk, vin, juice, yoghurt, desserter och fruktdrycker. För den marina industrin omfattar produkterna och lösningarna hydrauliska pumpsystem under vatten för produkt- och kemikalietankar samt tankrengöringsteknik. För offshore­industrin innefattar erbjudandet pumpsystem för att samla in havs­vatten till diverse olika användningsområden ombord, injektering av vatten i borr­hål och brandsläckning, vilket bidrar till en säker och effektiv verksamhet.

Varje sekund räknas

Fyra och en halv sekund: det kanske inte låter så mycket, men för producenter av livsmedel och drycker kan det göra stor skillnad när det gäller vatten- och kemikalieförbrukning. I ett vanligt mejeri eller bryggeri finns hundratals ventiler och styrenheter som styr flödet av själva drycken och olika rengöringskemikalier. Alfa Lavals ThinkTop, den ledande sensor- och kontrollenheten för hygienventiler, kan minska tiden det tar att rengöra en ventil från fem sekunder till en halv sekund och dessutom minska vattenförbrukningen med upp till 90 procent.

Visste du att…

… Alfa Lavals kontrollenhet ThinkTop (som bland annat används på mejerier) minskar tiden för att rengöra ventilen från fem sekunder till en halv sekund, samtidigt som den minskar vattenförbrukningen med upp till 90 procent.

Alfa Lavals ventiler kan hantera två samtidiga vätskeflöden under tiden som båda hålls separata. Detta skapar ett flödessystem i vilket rengöring och produktion sker sida vid sida.

… var sjätte öl som dricks i världen kommer från en tank som innehåller utrustning från Alfa Laval.

… Alfa Laval använder Computational Fluid Dynamics­-metoden vid design av pumpar, vilken noggrant förut­säger vätskeflöden för att säkerställa en hög och effektiv flödesöverföring i kundens process.