Operations 2022

Operations är en koncernövergripande försörjningsorganisation som övervakar inköp, tillverkning, distribution och logistik i samarbete med de industriella divisionerna. Denna struktur säkerställer en optimal tillverkningskapacitet, relevant geografisk täckning samt starka inköps- och logistikkedjor.

Redo för ökad tillväxt

Alfa Laval erbjuder ett mycket diversifierat produktsortiment med en stor geografisk närvaro. Det innebär en viss form av komplexitet när det gäller att säkerställa leveranser i tid, kvalitet och effektiv anskaffning, och ökar behovet av stark samordning mellan de tre industriella divisionerna.

Mikael Tydén

Direktör, Operations

Operations är knutpunkten i detta arbete och bidrar till att verksamheten på följande områden är väl strukturerad och professionellt hanterad:

– Samordnad tillverkning och sammansättning av komponenter och produkter som utvecklas ur koncernens tre huvudteknologier. Tillverkningen är i dag knuten till 37 större enheter, utformad för att ge en optimal geografisk täckning, men även för att säkerställa att enheterna ska ha så jämn beläggning som möjligt. Produkterna som tillverkas säljs inom samtliga divisioner.

– Inköp som hanteras i en organisation med ansvar för både direkta och indirekta material till fabriker och distributionscenter. Här hanteras också alla de inköp som ligger utanför tillverkningsprocessen, inklusive för service.

– Distribution och logistik med fokus på komponenter och reservdelar. Alfa Laval har global täckning med åtta distributionscenter, utspridda i Europa, Asien och Nordamerika. Verksamheten inom distribution och logistik ansvarar även för Alfa Lavals samlade transportbehov.

En global försörjningsorganisation med stark regional närvaro

Prioriteringar

Redo för ökad tillväxt

Med den ökande efterfrågan på ett antal av Alfa Lavals viktigaste teknikområden under de senaste åren krävs investeringar i nya och befintliga anläggningar för att öka produktionskapaciteten. Under året har Operations gått in i planerings- och förberedelsefasen för att säkerställa att kapacitetsinvesteringarna kommer att genomföras enligt plan under de kommande åren.

Under det senaste året har stor tyngdvikt lagts vid att optimera tillverkningsstrukturen, utveckla produktionssystemen och koordinera inköps- och logistikarbetet på ett sätt som levererar både kvalitet och produktivitet. Det har gett organisationen en effektiv struktur och stark kompetens för att genomföra expansionsplanerna under de kommande åren som svar på en förväntad ökning av efterfrågan.

Smartare och mer hållbar produktion

Att säkra en organisation som är redo att tillgodose den framtida efterfrågan handlar inte bara om kapacitet, utan också om arbetssätt. En viktig faktor för att bygga en starkare och mer hållbar organisation är nya, innovativa produktionssystem. En del av detta arbete görs inom ramen för löpande förbättringsprogram medan de mer omfattande förändringarna kopplas till den omställning som kallas Industri 4.0.

Fokus ligger på utökade automatiseringar och digital produktionsutveckling, vilket utvecklats på ett sätt som gör dessa investeringar mer kostnadseffektiva och säkrare för våra anställda. Ökade automatiseringar är betydelsefullt inom Alfa Laval, mot bakgrund av dess varierade produktflora och där effektivare produktionssystem gör skillnad.

På samma sätt skapar teknologier som additiv tillverkning/3D-printning nya möjligheter i en kundkategori som kan ha långa serviceåtagande på komponenter, och där volymerna över tid är relativt små. Via additiv tillverkning kan komponenter designas på ett sätt som inte hade varit möjligt med traditionella material och metoder. Tekniken är både kostnadseffektiv och mer hållbar eftersom det behövs mindre insatsmaterial i tillverkningsprocessen. Utvecklingen av tillverkningsteknik och produktionssystem väntas dessutom få allt större betydelse på nya tillväxtområden som bränsleceller, vätgasproduktion och energilagring.

Utöver produkter och lösningar kommer flexibla, precisa och kostnadseffektiva produktionsprocesser att bli en del av erbjudandet som gör Alfa Laval till en konkurrenskraftig leverantör på dessa nya och befintliga tillväxtområden.

Kompetens är nyckeln till framgång

Att organisationens Operations har förstärkt plattformarna inom tillverkning, inköp och distribution underlättar också möjligheterna för bolaget att behålla och rekrytera professionella medarbetare med nödvändig kompetens. Det är en styrka att strategiskt betydelsefulla frågor hanteras vid gemensamma kompetenscenter i koncernen när det finns ett behov av att agera snabbt, dela kompetens och etablera nya arbetssätt. På dessa kompetenscentra digitaliseras produkter och processer alltmer, vilket också det gör det dagliga arbetet stimulerande och mer attraktivt.