Strategiska prioriteringar

För att uppfylla visionen, fullfölja affärsidén och uppnå målen för tillväxt, lönsamhet och kapitalavkastning har Alfa Laval lagt fast strategiska prioriteringar som omfattar samverkan med kunder, fokuseringen på produkter samt arbetet med att ytterligare stärka eftermarknadserbjudandet.

Kunder

Alfa Laval strävar efter att alltid möta våra kunders högt ställda förväntningar på kvalitet, service, bemötande och hållbarhet.

I grunden handlar allt om kundinsikt

Förståelse för våra kunders behov är centralt för tillväxt. Kunderna ska känna att Alfa Laval ger bästa möjliga totalupplevelse – från första kontakten till efterföljande service när produkterna är i drift. Genom vår lokala närvaro och expertis fortsätter vi att samla på oss fördjupad kunskap för att kunna överträffa våra kunders krav och driva på bolagets tillväxt. Det är så vi bygger långsiktiga relationer och tar vara på nya affärsmöjligheter.

Det ska vara lätt att göra affärer med Alfa Laval. Vår globala räckvidd och starka lokala marknadsnärvaro, i kombination med djup förståelse för slutkunderna genom ett engagemang för service, produktutveckling och kundvård, gör det möjligt för oss att bygga långsiktiga relationer. Målet är att fånga kundbehoven på ett snabbt, professionellt sätt och erbjuda rätt lösningar vid rätt tid. Det gäller oavsett om denna lösning är en standardiserad komponent eller ett mer avancerat system för kunder med specifika behov.

En smidig upplevelse

Att erbjuda en kundupplevelse i världsklass är avgörande för att förbättra nya och befintliga relationer med partners och kunder. Vår ambition är att se till att all interaktion, oavsett om den är digital eller fysisk, är så smidig som möjligt. Som på så många andra områden spelar digitala hjälpmedel en allt större roll i sälj- och servicearbetet. .

En tydlig trend som växer fram är att kundernas köpbeteenden ändras. Digitaliseringen bidrar starkt till denna förändring och pandemin har verkligen accelererat utvecklingen. Digitala säljmöten, webbinarier och andra typer av distanskontakter har då blivit en självklarhet. Omställningen har handlat om att hantera tekniken i digitala möten, men i ännu högre grad om att kunna upprätthålla och utveckla en kundrelation på distans – en erfarenhet som nu alltså blivit en självklar del i de löpande kontakterna med kunderna.

Genom att identifiera kundbehov i tidig fas utvecklar vi digitala plattformar för att göra det lättare för kunderna att söka, köpa, installera och få service och underhåll av våra produkter. Eftersom beteendet fortsätter att förändras håller fokus på att flyttas till tjänster som gör att också själva köpet av en produkt eller lösning kan genomföras fullt ut on-line.

Gemensam drivkraft för att skapa förändring

Med digitaliseringen blir hållbarhetsfaktorer en allt viktigare aspekt som påverkar kundernas beteende. Lagstiftning och en gemensam strävan efter att åstadkomma en positiv förändring för miljö och samhälle påverkar beslut om vilka lösningar som ska installeras, hur kontakter ska hanteras, transporter av gods samt att skapa säkra arbetsmiljöer. Alfa Laval har en utmärkt ställning för att hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål genom att erbjuda en växande portfölj med lösningar och stöd som möjliggör en mer kraftfull hållbarhetsagenda. Som en följd av det måste Alfa Laval också förändra traditionella arbetssätt för att säkerställa att vi tillsammans uppfyller nya standarder och krav. Det gör att vi kan vidareutveckla den egna kompetensen och bygga upp relationer med kundgrupper där vi tillsammans kan åstadkomma en förändring.

Produkter

Alfa Laval är, och har alltid varit, ett produktdrivet bolag. Ett starkt fokus på forskning och utveckling kommer fortsatt vara den enskilt viktigaste faktorn för marknadsledning och organisk tillväxt.

Innovativt ledarskap

Produktutveckling är kärnan i Alfa Laval och är den viktigaste faktorn för att säkra bolagets starka position inom våra tre nyckelteknologier. Vi har åtagit oss att utveckla högeffektiva och hållbara produkter samt lösningar som uppfyller nya behov och krav från våra kunder samt miljökrav. Nu höjer vi ambitionsnivån inom ramen för teknologisk utveckling.

Alfa Laval är teknikledaren inom de branscher där vi bedriver verksamhet, med syftet att utveckla produkter och lösningar som driver industristandarderna framåt inom områden där vi är övertygade om att vi kan göra skillnad för kunder, människor och miljö.

Fokus i utvecklingen av nya produkter är kundernas behov. Ofta handlar dessa behov om att optimera en industriell process, där vår teknologi är avgörande och gör skillnad i fråga om energieffektivitet, varaktighet och produktivitet. Takten i utvecklingsarbetet ökar och innefattar inte bara nya teknologier och produkter, utan även produktförbättringar och uppgraderingar av befintliga branschstandarder. Med en snabbt växande efterfrågan på mer energieffektiva lösningar och behovet av helt nya energikällor som väte, energilagring och bränsleceller ökar vi nu ytterligare våra investeringar i innovation. Av koncernens årliga omsättning återinvesteras 3 procent i forskning och utveckling. Under ett genomsnittsår gör Alfa Laval cirka 100 nya lanseringar, eller motsvararande två produkter i veckan.

~50
Varje år hanterar patentavdelningen en stor mängd interna rapporter om nya uppfinningar, varav cirka 50 leder till nya patentansökningar.

3%
Investeringarna inom forskning och utveckling ska ligga på 3 procent av omsättningen per år.

100
Cirka 100 nya produkter lanseras varje år.

Teknologiskt ledarskap som utgångspunkt

Vi strävar efter att fokusera våra resurser på att leverera kostnadseffektiva, innovativa lösningar som leder till förbättringar för våra kunder på områden där vi verkligen kan göra skillnad. Lika viktigt är det att miljöresultat och livscykelperspektivet ingår som en del i det allra första skedet av alla utvecklingsproprocesser. För att klara nya krav i en snabbt föränderlig innovationsmiljö ökar vi våra investeringar i nya och utökade testanläggningar över hela världen. I Tumba finns ett testcenter för höghastighetsavskiljare, medan utvecklingen av nästa generations dekantrar och digitala lösningar är koncentrerad till danska Søborg. I Danmark finns också centra för marina lösningar, membranfiltrering och för hygienisk flödeshantering. Dessutom har Alfa Laval ett flertal produktbaserade affärs­center över hela världen. Var och en fokuserar på en specifik produktkategori och ansvarar för forskning och utveckling på respektive område, men även för vidareförädling av befintliga produktplattformar.

Denna inställning är nödvändig för att leda utvecklingen av ny teknik tillsammans med kunder och partners. Det gör det också möjligt för oss att fastställa gemensamma arbetssätt för att anpassa strategiska initiativ och förbättra insynen, samtidigt som det underlättar samarbete över avdelningsgränserna och gör det möjligt för oss att behålla och locka till oss viktiga talanger.

Förbättra kundupplevelsen

Nya kundkrav sträcker sig bortom traditionella branschindelningar och omfattar nya och mer avancerade specifikationer för uppkopplad utrustning, hållbarhet och serviceförmåga. Den här utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare och ger möjligheter att göra skillnad genom innovation och möjliggör nya sätt att skapa värde och ha kontakt med kunderna. Alfa Laval erbjuder olika tjänster som stöds av digitala verktyg för att göra livet enklare och öka värdet för sina kunder. Det handlar om smarta produkter med inbyggda sensorer och spårningssystem, men också om att göra det enklare att göra affärer med oss. Som ett resultat av detta förändras vår verksamhet gradvis från att enbart leverera utrustning till att även leverera tjänster och lösningar under produktens hela livstid.

Service

Alfa Laval utvecklar kontinuerligt serviceaffären för att kunna dra full nytta av sin stora installerade bas, driva tillväxt och förbättra kundupplevelsen.

Strävan efter utmärkt service

Den starka lokala närvaron säkrar att vi hela tiden är tillgängliga för kunderna och når ut med både service och support på alla marknader världen över.

Alfa Laval strävar efter att alltid vara tillgängliga för kunderna när de behöver oss, var de än behöver oss. Med lokal närvaro i mer än 100 länder är vi alltid redo att hjälpa och stödja våra kunder. Detta omfattande nätverk av människor och kompetens där service och underhåll utförs av skickliga tekniker är en integrerad del av vårt erbjudande. För service ansvarar särskilda divisioner inom respektive affärsområde. Det omfattar utveckling av serviceprodukter, försäljning och marknadsföring, teknisk support och serviceleverans, alla med stöd av dataanalyser från uppkopplad utrustning.

Ökat utbud genom produktifiering

Tillväxten i serviceaffären gynnas av nya produktlanseringar, där efterfrågan på ny och mer klimatanpassad teknologi leder till att också servicetjänsterna anpassas till nya behov. Samtidigt är den nya generationens produkter utrustade med större möjligheter till service, digitala funktioner och avtalade tjänster som en del av erbjudandet. Det innebär en möjlighet att frekvent kunna ta del av fler produkter. Service står idag för cirka 30 procent av Alfa Lavals omsättning och utgör en stark och stabil bas för hela bolaget.

Kommer närmare kunderna

Strategiskt placerade servicecenter och partners säkerställer att lokal expertis och utrustning finns nära våra kunder när de behöver dem. På senare år har fyra nya servicecenter öppnats i Europa. Sådana center erbjuder förebyggande underhåll och innovativa servicelösningar som förbättrar kundernas processer, minimerar oplanerade driftstopp samt förbättrar driftsekonomin i deras utrustning. Att servicen utförs hos Alfa Laval – och inte hos kunden – ger en snabbare, effektivare och mer hållbar hantering. Våra servicecenter har väl utbyggda hållbarhetsaktiviteter, där fokus ligger på låg vattenförbrukning, rening av processvatten samt på omhändertagande av kemikalier och en innovationstjänst för rengöringsmedel.

I serviceverksamheten lanseras allt fler digitala hjälpmedel, som bland annat gör att serviceingenjörerna kan koppla upp sig mot kundens utrustning, identifiera behoven och erbjuda förebyggande service. Införandet av fler digitala tjänster bidrar även till att förbättra produktiviteten i service­organisationen – detta när fler rutinärenden hanteras på distans och tiden på plats hos kund i stället kan läggas på att fördjupa samarbetet. De digitala tjänsterna bidrar dessutom till att göra serviceorganisationen mer stimulerande och flexibel, vilket är betydelsefullt både för att säkra nuvarande kompetens och i rekryteringen av nya medarbetare.

>100
Fler än 100 servicecenter med kapacitet att leverera servicetjänster i fler än 160 länder.

Servicecenter.

Stor och mogen installerad bas som behöver underhållas och förnyas.

En kombination av snabbt växande marknader och etablerade nischapplikationer.

Installerad bas som växer snabbt.