Vårt syfte och hur vi
skapar värde

Vårt syfte ger oss drivkraft och motivation i vårt dagliga arbete. Vi ska ge kunderna förstklassig service. Vår arbetsplats ska vara spännande och inspirerande. Och allt vi gör ska utgå från hållbarhet som genetisk kod. Utifrån detta har vi definierat vårt syfte: att skapa framgång för våra kunder, medarbetare och vår planet.

Resurserna vi använder …

Verksamhet

1 356
Investeringar i FoU, miljoner SEK

1 853
Investeringar, miljoner SEK

37
Tillverkningsenheter

> 4 000
Patent

> 600
Distributörer

Personal

>100
Närvaro i antal länder

20 300
Antal anställda

Natur

312 747
Energiförbrukning, MWh

18 186
Inköp direkt material, miljoner SEK

738 073
Vattenförbrukning, m3

Hur vi använder dem …

Vi använder våra resurser för att utveckla och bredda tillämpningen av de tre teknologier där vi har ledarskap: värmeöverföring, flödeshantering och separering. Vi marknadsför dessa genom våra tre branschbaserade divisioner Food & Water, Energy och Marine, samt ett stort nätverk av distributörer.

Vår verksamhet drivs av makrotrender samtidigt som vi använder vårt teknologiska ledarskap och en global marknadsnärvaro genom de prioriterade områdena produkter, service, kunder, hållbarhet och digitalisering.

Strategiska prioriteringar

Hållbarhet och digitalisering lyfter våra tre nyckelområden
– Kunder
– Produkter
– Service

Tekniskt ledarskap

Växande antal applikationer som baseras på våra tre kärnteknologier
– Separation
– Värmeöverföring
– Flödeshantering

Tre divisioner – global närvaro

Tre branschbaserade divisioner som betjänas av en gemensam tillverknings- och leveranskedja
– Energi
– Food & Water
– Marine

Baserat på våra affärsprinciper …

Alfa Lavals fyra affärsprinciper beskriver hur vi ska agera i samhället samtidigt som vi uppnår våra verksamhetsmål.

Visa omsorg

Vi visar omsorg för varje individs rättigheter och möjligheter, inklusive deras säkerhet och välbefinnande.

Affärsetik

Vi har åtagit oss att uppträda på ett etiskt korrekt sätt inom vår organisation och i alla externa affärsrelationer. Ärlighet, integritet och respekt för andra är värderingar som vi lever och arbetar efter.

Öppenhet

Vi för en öppen dialog med alla våra intressenter för att utveckla affärsrelationer som baseras på tillit.

Vår planet

Vi befinner oss i en unik position eftersom våra produkter bidrar till att minska miljöpåverkan i industriella processer på ett väsentligt sätt. Vi har också ett ansvar för att löpande minska vår miljömässiga påverkan på alla områden i vår värdekedja.

För att skapa värde
för våra intressenter.

Kunder

– Energibesparingar
– Lägre total ägandekostnad
– Ökad produktivitet
– Hög innovationstakt

Investerare

Finansiella mål:
– Tillväxt på 5%
– Justerad ebita-marginal på 15%
– Avkastning på sysselsatt kapital på 20%

Anställda

– Möjligheter att lära och utvecklas inom Alfa Laval-koncernen
– En organisation som främjar respekt, mångfald och är fri från diskriminering
– Alfa Laval strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från olyckor och arbetsrelaterad ohälsa

Leverantörer och partners

– En pålitlig partner
– Leveranser i tid
– Bred marknadsnärvaro
– En global försörjningskedja med stark lokal närvaro

Samhälle

– Alfa Laval har som mål att vara koldioxidneutral till 2030
– Återvinning av 100% av vatten som används på platser belägna i områden med vattenbrist till 2030
– Bara under 2021 minskade alfa lavals värmeväxlare energianvändningen i värme- och kylningsapplikationer med cirka 50 gw samtidigt som de minskade co2-utsläppen med 25 miljoner ton