Ett år utöver det vanliga

Det har på många sätt varit ett exceptionellt år, både i positiv och negativ bemärkelse. Å ena sidan var det ett år med stark tillväxt som slutade med en rekordstor orderbok och en stor framtidstro. Å andra sidan var det ett år med fler krissituationer än någonsin. Till att börja med skulle jag vilja göra några reflektioner om kriserna.

I februari anföll Ryssland Ukraina och vi ställdes inför ett storskaligt krig i Europa för första gången på årtionden. Den första prioriteringen i det läget för Alfa Laval var att säkra situationen för våra medarbetare i Ukraina. Den andra prioriteringen var att lösa frågan hur vi skulle hantera verksamheten i Ryssland. Beslutet i februari gällande Ryssland var att stoppa alla nya order, annullera den befintliga orderboken som påverkades av sanktioner samt att leverera redan befintliga ordrar i enlighet med sanktionerna. Det var i praktiken ett organiserat sätt att avveckla hela affärsverksamheten i Ryssland. I slutet av 2022 hade antalet medarbetare i Ryssland minskat från 250 till cirka 70, orderstocken hade minskat med över 95 procent, och som ett resultat av det förväntas vår affärsverksamhet i Ryssland avslutas under 2023.

Den första prioriteringen i det läget för Alfa Laval var att säkra situationen för våra medarbetare i Ukraina.

Den indirekta effekten av kriget var en ännu större press på de globala leverantörskedjorna. Efter att under flera år ha arbetet för att minska effekterna av pandemin var vi nu tvungna att ta itu med en framväxande energikris och volatila råvarumarknader. Tillsammans med flera nedstängningar av våra tillverkningsenheter i Kina på grund av covid uppstod det vid flera tillfällen under året osäkerhet i verksamheten. Sammantaget hanterade vi kriserna väl under året. Tidigt vidtagna åtgärder inom prishantering redan 2021, i kombination med ökade volymer, kompenserade delvis för kostnadsinflationen. Vi har lärt oss gradvis sedan 2020 att hantera covid­-relaterade nedstängningar och kunde hålla produktionen i gång med begränsade negativa effekter.

Vi har lärt oss gradvis sedan 2020 att hantera covid­-relaterade nedstängningar.

”Om det fanns en enskild faktor som drev efterfrågan under 2022 är det hållbarhet!”

De ekonomiska konsekvenser som krisen i första hand medförde var en uppbyggnad av lagernivåerna för att säkerställa kundservice och fakturering som halkade efter orderingången. Under ett år med en ny rekordhög orderingång om 59 miljarder kronor, resulterade det i en rekordstor orderbok om närmare 37 miljarder vid årets utgång. Trots makroekonomisk osäkerhet förblev den globala efterfrågan stark i alla tre divisionerna. Om det fanns en enskild faktor som drev efterfrågan under 2022 är det hållbarhet!

Ett år med en ny rekordhög orderingång om 59 miljarder kronor.

Energydivisionen

Energydivisionen ökade sitt arbete och sina investeringar i energi­omställningen. Behovet av att förbättra energieffektiviteten som en del av Parisavtalet börjar nu synas inom många olika användningsområden, som uppvärmning av bostäder och kylning av datacenter. En redan snabbväxande marknad för värmepumpar till privatbostäder i Europa fick en ytterligare skjuts när små gaspannor beroende av rysk gas inte längre var en attraktiv del av mixen. De mer långsiktiga effekterna av att bygga om det globala energisystemet, bort från fossila bränslen, började för första gången synas i orderingången. Två betydelsefulla exempel var den stora ordern i Saudiarabien hänförlig till världens hittills största vätgasanläggning, och den första stora ordern på LiquidWind, som kommer att använda avskiljning av koldioxid för att producera e-metanol som bränsle till handelsflottan. Orderingången för division nådde ett nytt rekord på 17 miljarder kronor.

Behovet av att förbättra energieffektiviteten som en del av Parisavtalet börjar nu synas inom många olika användningsområden.

Food & Waterdivisionen

Food & Waterdivisionen satte också ett nytt rekord med 22 miljarder kronor i orderingång för året. Kunderna strävar i allt högre grad efter att minska energi- och vattenförbrukningen i sina produktionsprocesser, vilket driver efterfrågan på mer avancerad utrustning för flödeshantering. Biobränslen är ett annat användningsområde som driver tillväxt, med flera stora ordrar inbokade under året. Att omvandla vegetabiliska och animaliska fetter till biobränsle och flygbränsle kommer att förbli en viktig form av övergångsbränsle till förbrännings­motorer de närmaste decennierna. Förvärvet av Desmet slutfördes under 2022, med målet att stärka Alfa Lavals ställning på marknaderna för vegetabilisk olja och biobränsle. Desmet förväntas tillföra cirka 4 miljarder kronor i årlig affärsvolym de närmaste åren.

Kunderna strävar i allt högre grad efter att minska energi- och vattenförbrukningen i sina produktionsprocesser.

Marinedivisionen

Marinedivisionen ställdes inför en del utmaningar under året, med en måttlig kontraktsmarknad för byggandet av nya fartyg i kombination med den förväntade avslutningen på eftermonteringsperioden för både scrubber- och ballastvattenlösningar. Trots det växte divisionen under 2022 och bokade ordrar till ett värde om 19 miljarder kronor. Det som verkligen driver efterfrågan för divisionen är att redarna måste minska koldioxidutsläppen från den globala handelsflottan med 40 procent till 2030. På kort sikt kommer en ökad efterfrågan på lösningar för gas och alternativa bränslen stödja order­ingången. Förvärvet av StormGeo 2021, som erbjuder digitala verktyg för att optimera bränsleförbrukningen ombord, ökade till en ny rekordnivå. Investeringar för att ta fram fler olika verktyg för att minska koldioxidutsläppen pågår för fullt. Lösningarna för vindframdrivning genom vårt joint venture Oceanbird går framåt enligt plan, och kommersiella ordrar väntas under 2025/2026. Utvecklingen av ett nytt luftsmörjningssystem för att minska friktionen under skrovet slutfördes under 2022 och i slutet av året installerades det första pilotprojektet med framgång. Slutligen lanserades en ny produkt med namnet E-powerpack. Den erbjuder en effektiv lösning för att generera reservkraft från återvinning av spillvärme.

Redarna måste minska koldioxidutsläppen från den globala handelsflottan med 40 procent till 2030.

Vår strategi framåt står fast vid att stödja den globala övergången till ett mer hållbart samhälle baserat på ett tekniskt ledarskap inom våra kärnområden. Investeringstakten i FoU kommer att fortsätta öka när befintliga teknologier behöver kompletteras med nya metallurgiska processer och nya användningsområden för kunderna. Kapital­investeringar för att stödja kapacitetstillväxt och implementering av nya teknologier kommer att öka ytterligare och förväntas uppgå till 2,5–3 miljarder kronor årligen de närmaste åren. Trots den makroekonomiska oron genomförs affärsplanen med fullt fokus. Med en stark orderbok och en minskad exponering mot historiskt sett volatila slutmarknader kommer Alfa Laval att ha tid att anpassa sig till negativa marknadsutsikter om behovet skulle uppstå.

Trots den makroekonomiska oron genomförs affärsplanen med fullt fokus.

Att vara ledande inom att tillhandahålla teknologier och lösningar för dagens hållbarhetsutmaningar kräver en tydlig plan för vår egen verksamhet och vår miljöpåverkan. Under 2022 formaliserade vi våra mål inom alla områden, med ett särskilt fokus på koldioxid­utsläpp. Vårt mål är att uppnå nettonollutsläpp för scope 1–2, och minska våra scope 3-utsläpp med 50 procent till 2030, jämfört med 2020. Nu har vi tydliga mål per operativ enhet, ett väldefinierat sätt att rapportera framsteg och åtgärdsplaner för hur vi ska nå dit inom de flesta områden. Även om vi är beroende av att andra delar av samhället, inklusive transport- och energi­sektorerna, också bidrar finns det mycket vi kan göra på egen hand. Jag hoppas att ni tar er tid att läsa vår hållbarhetsrapport, som beskriver vår arbete mer i detalj.

Under 2022 formaliserade vi våra mål inom alla områden, med ett särskilt fokus på koldioxid­utsläpp.

Slutligen har jag aldrig haft mer skäl att tacka våra medarbetare för bidrag än nu. Vi hade kristeam som jobbade dygnet runt, sju dagar i veckan under långa perioder. Vi hade delar av vårt kinesiska team som flyttade in i våra fabriker och sov i sovsäckar under två veckor för att kunna bedriva en helt sluten verksamhet under nedstängningarna. Trots en rekordhög orderingång på 59 miljarder kronor hanterade vår kundserviceorganisation det här året med samma resurser som under 2020 och 2021. Min önskan för 2023 är en mer stabil verksamhetsmiljö och lite tid för att ladda om batterierna för våra fantastiska team över hela världen. Det kan visa sig att det är önsketänkande, men det kanske behövs just nu.

Min önskan för 2023 är en mer stabil verksamhetsmiljö och lite tid för att ladda om batterierna för våra fantastiska team över hela världen.

Lund, februari 2023

Tom Erixon President & CEO